Kadri Kiigema, Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli täiendõppe programmijuht

Eduka organisatsiooni aluseks on selles töötavate inimeste eest hoolitsemine. Selle nimel, et inimesed tunneks ennast töötades hästi, tuleb pidevalt tegutseda.

Terve on organisatsioon, mille sisekliima soodustab töötamist ja arengut, kus valitsevad head suhted ning on tagatud kõrge ja pikaajaline tööjõudlus.

Terve organisatsioon ei teki ühe hetkega, selle kujundamise nimel tuleb pidevalt tegutseda. Terve organisatsiooni kujundamises on keskne roll juhil, kes peab tundma sotsiaalset vastutust selle eest, et inimestel oleks organisatsioonis nii psühholoogilises kui füüsilises mõttes hea töötada.

Selleks, et inimesed tunneksid end organisatsioonis hästi ja nende tööd-tegemised edeneksid paremini, tuleb neile luua ergonoomiline töökeskkond ning võimalused puhkamiseks ja aktiivseteks tegevusteks.

Juht ja ka töötajad ise peavad hoolitsema selle eest, et nii töötamise ajal kui pärast seda oleks võimalik end liigutada ja mõtteid tööst puhkamiseks kõrvale viia. Nõnda väheneb rutiin ja püsib töötegemiseks vajalik värskus.

Ühised ettevõtmised

Juht peaks suhtuma soosivalt puhkepausidesse töötegemise vahepeal, sest töötaja, kes istub hommikul arvuti taha ja tõuseb sealt alles õhtul ning käib vahepeal vaid korraks lõunal, on tööst rohkem väsinud kui see, kes lubab endale aeg-ajalt puhkepause. Samuti peaks juht leidma aega alluvatega suhtlemiseks. Töötajaid tuleks motiveerida, edusammude eest kiita, probleemide korral aga koos lahendusi välja mõelda.

Töötaja, kellega juht tööalase edasijõudmise teemal ei suhtle, ei ole motiveeritud ka organisatsiooni nimel maksimaalselt pingutama ning tema suhetesse juhi ja kaastöötajatega võib tekkida pingeid.

Juhil tasub aeg-ajalt õhtuti ning ka nädalavahetuseti korraldada töötajatele ühiseid üritusi. Rekreatsioonivaldkonna (töövõime- ja terviseala) spetsialistid kiidavad organisatsioone, kus minnakse keskmiselt kord kvartalis terve kollektiiviga näiteks bowlingut mängima.

See aitab töötajatel üksteist paremini tundma õppida ning tekitab positiivse hoiaku organisatsiooni suhtes. Samas ei tohi koos liiga tihti käia – see võib hakata segama eraelu ja kahandada huvi organisatsiooni ürituste vastu.

Spordi toetamine

Kuna kontoritöö sunnib istuvasse asendisse, on väga positiivne, kui organisatsioon toetab töötajate sportimisvõimalusi ja korraldab ka ise sportlikke üritusi.

Töötajate spordiklubides käimine ning sportlike suve- ja talvepäevade korraldamine on tööandjale aga väga kulukad, sest lisaks arvetega esitatud summadele tuleb tasuda ka erisoodustusmaks, mis muudab töötajate sportimise soodustamise ettevõttele peaaegu poole kallimaks. Sellised seadused on aga ajale jalgu jäänud ning vajaksid muutmist.

USA teadlased on leidnud, et interneti otsingumootoritesse sisestatakse kõige sagedamini märksõna «tervis», kuid seda mitte töö-, vaid koduarvutites. See näitab, et töötajad on huvitatud oma tervise säilitamisest, kuid ei julge sellest tööandjale aimu anda, kuna viimane võib hakata neid mingis haiguses kahtlustama.

Samas annab see ka sõnumi organisatsioonidele, et tuleb püüda oma tervist edendada. Kuna organisatsioon koosneb inimestest, kes käsutavad nii töövahendeid kui viivad ellu organisatsiooni eesmärke, ongi selle tervena püsimise aluseks inimeste eest hoolitsemine.

Eda-Liis Kann

Kuigi igal aastal töötatakse välja erinevaid motivatsioonisüsteeme, tunnistavad tööandjad, et eestlast motiveerib siiski kõige enam raha.

Elioni personalidirektori Irene Metsise sõnul väärtustab Eesti inimene paraku rahalist motivaatorit rohkem kui mujal maailmas. Elionis on rahaliste motivaatoritena kasutusel erinevad tulemustasu skeemid, preemiad erinevatel tähtpäevadel ning soodustused näiteks treeningsaalis jne. “Samuti teeme kõik selleks, et töötasud oleksid palgaturul võrreldaval tasemel,” lisas Metsis.

Igal aastal korraldab Elion oma kõikidele töötajatele ühisseminari ning eraldi päeva müügi- ja teenindusega tegelevatele töötajale, mis sisaldab endas nii koolituse kui ka tunnustamise elemente. Tihti kasutatakse töötajate motiveerimiseks ka huvitavatel koolitustel ja konverentsidel osalemise võimaldamist.

Plaadifirma Records Hulgi müügijuhi Hando Tõnumaa sõnul on ka nende ettevõttes tulemuspalgasüsteem, sest töötajaid motiveerib kõige enam palk: “Raha on töötajale kõige olulisem. Olen kindel, et see on igas süsteemis nii, vähemalt Eesti kontekstis.”

Ka ASi Leibur müügijuht Sulev Luik peab motivatsioonisüsteemi tänastes ettevõtetes üheks võtmeküsimuseks, sest tööandjal on mõttekam hoida head inimest, kui tegeleda uue leidmisega. Näiteks Leiburi müügimeeskonna motiveerimiseks on kasutusel mitmeosaline palgasüsteem, mis koosneb põhitasust ja töö tulemustest sõltuvatest lisatasudest.

EMT personalijuht Terje Kuusik leiab, et motivaatorid on iga inimese jaoks individuaalsed. “Lisaks rahalisele tunnustusele kuuluvad motivaatorite hulka kindlasti ka ühisüritused, firmapoolsed kingitused tööjuubeli ja koolilõpu puhul, kvaliteetsete töövahendite olemasolu, meelespidamine isiklikel tähtpäevadel, võimalus töötada kodus, lisapuhkus talveperioodil jne.”

EMTs on materiaalsete mo­ti­vaatorite poolelt raken­datud aastane tulemustasu. “Arenguvestlustel lepitakse kokku töötaja aasta eesmärgid, mis koosnevad ettevõtte ja individuaalsetest eesmärkidest, järgmise aasta vestlusel antaks neile hinnang ja vastavalt täitmisele moodustub töötajale tulemustasu,” selgitab Kuusik. Teenindajatel on lisaks igakuine tulemustasu. Juht saab määrata ka ühekordseid boonuseid erakordsete töötulemuste eest.

Esimene märk motivatsiooni langusest on Kuusiku sõnul see, kui senise tubli töötaja töötulemused langevad, kokkulepetest ei peeta kinni, sagenevad haigestumised jne. “Neid märke ei tohi ootama jääda, sest siis tegutsedes võib juba hilja olla. Juht on see, kes eelkõige oma töötajat märkab ja vestluste ning tagasiside käigus sellele tähelepanu pöörab,” ütleb Kuusik.

“Töötajad ise pakuvad erinevaid motivatsioonivariante veel vähe. Küll aga on aktiivsemad juhid, kes teevad ettepanekuid ning kellega koos leitakse edasiseks arenguks uusi lahendusi ja väljakutseid,” lisab ta.

Luige sõnul annab vigu motiveerimisel vältida, kui nii tööandja kui ka töövõtja on teadlikud ootustest ja võimalustest ning räägivad antud teemadel omavahel avameelselt.

“Oleks vaja kohtuda töötajaga nelja silma all, kus töötaja saaks vabalt rääkida töötulemustest, -protsessist. Vajadusel tuleks käsitleda ka otseselt tööga mitteseonduvaid teemasid,” arvab Luik.

Tulemustasu süsteem võib mõjuda demotiveerivalt

Irene Metsis
Elioni personalidirektor

Peamine viga on see, et nähakse inimese motiveerimise võimalust vaid töötasu, tulemustasu või boonuse suurendamises.

Arvatakse tihti, et tulemustasu skeemi juurutamine ettevõttes tõstab töötajate motiveeritust.

Tegelikkuses võib pilt kujuneda teistsuguseks: eesmärgid võivad olla liialt kõrged või ebareaalsed, inimene ei suuda mõjutada oma tulemusi, ei saa süsteemist aru jne.

Nii võibki juhtuda, et tehakse ettevõtte vaatenurgast hea süsteem, kuid tegelikkuses suurendatakse demotiveeritust. Samuti pole kasu eesmärgipärasest tulemustasu skeemist, kui näiteks olemasolevaid töötajaid motiveerib enesearendamine, uued väljakutsed, suhted meeskonnas vmt.

N-ö surnud punktis oleva töötaja aitamine on märkamise ja tunnetuse küsimus. Juht peaks käima silmad lahti.

Pole raske märgata, kui inimesel ilmnevad esimesed märgid motivatsiooni kadumisest. Inimestega rääkimine on võti nii demotiveerituse ilmingute märkamisel kui ka lahenduste leidmisel.

Siiras tunnustus teeb imet

Kristel Rannamees
Celestis Koolituse koolitustreener

Kuna Eesti on veel suhteliselt noor riik ja paljud elavad veel alla optimaalse elatustaseme, siis motiveerib enamikku meist esialgu veel raha. Samas inimene harjub oma suurenenud sissetulekuga väga kiiresti ja keskmiselt 3–4 kuu järel tahaks juba jälle väikest palgatõusu näha.

Kui optimaalne elatustase on käes, siis hakkavad mängima teised tegurid – nn pehmemad väärtused, mis motiveerivad. Näiteks ettevõtte prestiiþ, erinevad sidemed, mis tänu töökohale tekivad; töökollektiivi kokkusobivus, otsustusvabadus, võimalus ettevõttes karjääri teha.

Samuti on kindlaks tehtud, et kui on kõrge töötasu, kuid kehv kollektiiv, siis on motivatsioon kiirem langema kui vastupidisel juhul – suurepärase kollektiivi ja kesisema palga puhul.

Eestlased on ära unustanud ka ühe väga võimsa töövahendi – tunnustuse jagamise. Siiras tunnustus, eriti kollektiivi ees, võib teha imesid. Ja mitte ainult kontekstis, et kiida lolli ja loll hüppab. Oma sajanditepikkusest orjapõlvest oleme ilmselt kaasa saanud nii sügava alaväärsuse, et teise tunnustamist peetakse kuidagi imelikuks. Oleks aeg sellest suhtumisest välja kasvada.

Müügieesmärkide täitmisel mängib kindlasti suurt rolli ka juhi enda eeskuju ja innustamisvõime. Karismaatilistel juhitüüpidel on sellevõrra lihtsam.

Eesmärgid peavad olema kindlasti konkreetselt sõnastatud ja kättesaadavad. Juht peab olema võimeline panema oma meeskonda uskuma, et eesmärk on täidetav.

Motiveeri leidlikult

Motiveerimisvõimalused
- rahalised boonused
- ametiauto
- mobiilikõnede kompensatsioon
- koolitused
- tasulise kõrghariduse kulude hüvitamine
- ametilähetused välismaale
- ettevõttesisene edutamine
- töötajatele korraldatud suvepäevad, jõulupeod
- osakondade vahelised müügivõistlused
- aasta parima müügimehe valimine
- osalemine erinevates tööalastes arendusprojektides
- oma ettevõtte toote või teenuse soodushinnaga ostmine
Allikas: Kristel Rannamees

Erik Aas
Eesti Töötukassa juhatuse liige

Firma likvideerimise või pankroti korral ei laiene töötuskindlustuse juhatuse liikmele.

Töötuskindlustuse seaduse § 3 lg 2 p 2 kohaselt ei ole kindlustatu juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige tulumaksuseaduse § 9 tähenduses, s.o juhatuse liige, nõukogu liige, audiitor, likvideerija jne.

Nimetatud isikutele makstud tasudelt ei peeta kinni töötuskindlustusmakset ja neile ei laiene töötuskindlustuse seaduses sätestatud õigused hüvitiste taotlemiseks.

Juhul, kui eelnimetatud tasudelt on töötuskindlustusmakse, ei tekita see isikule kindlustuskaitset, sest tegemist on sundkindlustusega, mille õigustatud ja kohustatud subjektid on seaduses sätestatud. Enammakstud summad on võimalik maksukorralduse seaduses sätestatud korras tagasi taotleda või tasaarvestada.

Samas, kui juhtimis- või kontrollorgani liikmel on sõlmitud tööleping ülesannete täitmiseks, mis ei ole tema ülesanded juhtimis- või kontrollorgani liikmena, peetakse talle töölepingu alusel makstavatelt tasudelt kinni töötuskindlustusmakse ja tal tekib kindlustuskaitse.

Töötuks jäämise korral on isikul võimalik taotleda töötuskindlustushüvitist, kui ta on töötuna arvele võetud ja omab 12 kuud kindlustusstaaþi töötuna arvelevõtmisele eelnenud 24 kuu jooksul.

Hüvitise suuruse määramisel võetakse samuti aluseks isikule töölepingu alusel makstud tasud.

Põhimõtteliselt kehtib sama ka töölepingute kollektiivse ülesütlemise ja tööandja maksejõuetuse korral makstavate hüvitiste kohta.

Hüvitised kuuluvad maksmisele ainult juhul, kui juhtimis- või kontrollorgani liikmel on sõlmitud tööleping ülesannete täitmiseks, mis ei ole tema ülesanded juhtimis- või kontrollorgani liikmena.

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Eesti töölepinguseadus lubab lõpetada töölepingu 65aastase töötajaga, mis on vastuolus euroopaliku võrdse kohtlemise põhimõttega ja ähvardab tuua tööandjale diskrimineerimissüüdistuse.

Formaalselt lubab praegu kehtiv seadus lõpetada 65aastase töötajaga töösuhte vanuse tõttu. Teisalt on seda ohtlik teha, sest see võib osutuda vanuseliseks diskrimineerimiseks, hoiatab Heli Raidve Tööõigusabi juhataja jurist Heli Raidve.

See oht tuleneb töölepinguseaduse paragrahvist 10, mille järgi ei tohi töötajat kohelda ebavõrdselt tema vanuse tõttu. Paragrahv 86 punkt 10 aga lubab tööandja algatusel lõpetada lepingu töötaja vanuse tõttu.

“Ma ei soovita seda teha, sest see on vanast ajast jäänud säte, mille hilisem, möödunud aasta 1. mail kehtima hakanud õigusnorm on ära muutnud,” selgitab Raidve.

Ka õiguskantsler Allar Jõks on teinud riigikogule ettepaneku käsitleda viivitamatult neid sätteid, millega võetakse üle 65aastastelt isikutelt ära kõrgetasemeline vallandamiskaitse.

“Olen korduvalt juhtinud töösuhete alaste õigusaktide ettevalmistamise eest vastutavate ministrite tähelepanu mitmetele probleemidele töölepingu seaduses. Sotsiaalminister on lubanud küsimused lahendada uues töölepingu seaduses, kuid minu andmetel ei ole uue töölepingu seaduse teksti veel olemaski. Seetõttu tuleb Riigikogul 65aastaseks saanud töötajate õiguste kaitse töölepingu seaduse muutmisega tagada viivitamatult,” rõhutab Jõks. Õiguskantsler rõhutab, et ta ei saa aktsepteerida olukorda, kus reaalselt ei võeta midagi ette niisuguste töölepingu seaduse sätete muutmiseks, millega võidaks ebaproportsionaalselt riivata isikute põhiseaduslikke õigusi ja vabadusi.

Tööinspektsiooni õigusosakonna juhataja Niina Siitam ei jaga aga seisukohta, mille järgi 65aastase töötajaga töölepingut lõpetada oleks täna vale, sest töölepingu lõpetamise ühe alusena on see võimalus töölepinguseaduses siiski endiselt sees.

Siitam möönab, et sellisele seisukohale võib küll asuda, kuid tema ei julgeks seda teha senikaua, kui vastavat käitumist lubav säte on töölepinguseaduses sees.

Riigikogu sotsiaalkomisjon on algatanud töölepinguseaduse muutmise eelnõu, millega 65aastaste inimeste töölepingu lõpetamist puudutav säte ära muudetakse, ja see ootab praegu valitsuse seisukohta.

Et tööandjad pensioniikka jõudnud töötajatega töösuhte lõpetavad, kinnitas Tallinna Pensionäride Ühenduse esimees Rober Valma. “Tööandjad leiavad mingi ettekäände ja lõpetavad töölepingu juba kaks-kolm aastat varem, sest noored tulevad peale,” selgitas Valma. Töölepingu lõpetamist töötajad vaidlustada ei oska, neid huvitab, kas nad on saanud selle eest õiglase hüvitise.

Kommivabrik Kalevi personaliteeninduse juht Asta Feldschmidt ütleb, et nemad ei ole viimastel aastatel töötajaid vanuse tõttu töölt vabastatud. “Kui inimese tervis, võimed ja oskused lubavad tal ka selles vanuses edasi töötada, siis ei näe me mingit põhjust inimese vabastamiseks pelgalt tema sünniaasta pärast,” kinnitab Feldschmidt.

Kalevis ja selle tütarettevõtetes töötab tänase päeva seisuga 14 inimest, kel vanust 65 aastat või rohkem. Järgmisel aastal tähistavad oma 65. sünnipäeva veel kaheksa töötajat.

Feldschmidti sõnul on ettevõtte eakamad töötajad enamasti ka pika tööstaaþiga ning moodustavad seetõttu personali “raudvara“. Neil on tööks vajalikud oskused, kogemused ning vilumused. Nad on üldjuhul täpsemad, püsivamad ning ettevõttele lojaalsemad kui nii mõnigi nende noorematest kolleegidest, ütleb Feldschmidt. Ta lisab, et mitmed eakad töötajad on Kalevile väärtuslikud oskustöölised, kellel on oluline roll täita ka uute töötajate koolitamisel.

Kalevi üks kõige pikema staaþiga ja ühtlasi ka kõige eakam töötaja ettevõttes on pesukoja meister Virve Nauts, kes hiljuti tähistas oma 45 a tööjuubelit. Väikest kolme alluvaga osakonda juhtiv Nauts ei pea õigeks 65aastaste töötajate pensionile saatmist. “Selles eas inimene on väga hea tööjõud – tal on kogemused, ta lapsed on suured, ta elab tööle,” selgitas Nauts. “Vanemad töötajad on korrektsemad, peavad paremini distsipliinist kinni ega jookse iga natukese aja tagant suitsetama.”

Nautsi kolleeg Kalevist Ruth Roht leiab, et oma ea kohta on Nauts suurepärane näide väga vitaalsest ja energilisest töötajast, kelle soov areneda, õppida ning alati ajaga kaasas käia on taganud edu ja kindlat “sadulas” püsimise ka kõrges eas.

Kuna tööandjatel tuleb järjest enam kokku puutuda tööjõupuudusega ja see muudab tööjõuturul järjest olulisemaks eakamate töötajate rolli, nende koolitamise ja arendamise, et nad püsiksid kauem töövõimelistena, tõdeb Asta Feldschmidt.

Ma ei keela pensioniealiste tööliste lepingu lõpetamist

Niina Siitam
tööinspektsiooni õigusosakonna juhataja

Sellist väga selget keeldu tööandjale 65aastase töötaja töölepingu lõpetamisel ma ei julge anda. Aga kokkupuutepunkt selle töölepingu lõpetamise aluse ja diskrimineerimise keelu vahel on siin olemas.

Ma ei tea, mis seisukohale töövaidlusorgan taolises vaidluses asuks, kui selline kaebus laekuks. Kui tauniv lahend tuleks ja riigikohus seda kinnitaks, siis me asuksime seisukohale, et tegemist on diskrimineerimisega. Kuid praegu öelda, et hilisem õigusnorm muutis selle sätte kehtetuks, ei ole õige.

Töövaidlusorganitesse ei ole töötajad vanuselise diskrimineerimise kaebusega pöördunud. Üheks põhjuseks on see, et töötaja peab ise tõestama, et teda on diskrimineeritud. Ja see on raske. Sageli ei ole töötajad suutelised seda tegema, tööandjatel on selles osas tunduvalt lihtsam – nemad ostavad õigusabi ja palkavad advokaadid. On ajaküsimus, millal inimesed hakkavad diskrimineerimist endale teadvustama.

Thea Rohtla
Tallinna ja Harjumaa töövaidluskomisjoni esinaine

Töölepingu lõpetamisel süüteo tõttu on oluline nii tõendamine kui ka protseduurireeglite järgimine.

Töötaja J. asus tööle töödejuhatajana Eestis registreeritud firmasse. Sõlmiti tähtajaline tööleping teatud töö tegemise ajaks tööandja kliendi juures Norras. Tänavu maikuus tekkis töötamise kohas probleeme tööga kindlustamisel ja materjalidega varustamises, mispeale töötaja sõitis 25. mail Eestisse veetma oma puhkepäevi ja ootama vahetu juhi kutset tööde jätkamiseks või lepingu lõpetamiseks. Tööd talle töödejuhatajana rohkem ei antudki. J. käis tööandja kontoris mitmel korral, oli talle kättesaadav, kuid mingit teadet talle ei edastatud.

Veel septembri alguses tuletas avaldaja tööandjale e-kirjaga meelde nimetatud lepingu lõppemisega seonduvat ja tööandja lubas nädala jooksul leida lahenduse, kuid septembri lõpus teatas hoopis, et tema tööleping on juba ammu lõpetatud. Mingit sellekohast teadet töötaja ei saanud. Tööandja vastusest sai J. teada, et tema leping lõpetati töökohustuste jämeda rikkumise eest töölt omavolilise lahkumise eest 30. mail.

J. ei nõustu talle määratud karistusega: ta väidab, et pole töölt omavoliliselt lahkunud; kirjalikku käskkirja temani pole jõudnud enne kui tööandja vastulausega. J. lisab, et tööandjal oli võimalus talle teatada karistuse määramisest kuni juulini, kuivõrd 1. juulil sõlmis ta sama tööandjaga uue töölepingu teise töö tegemiseks; lisaks oli tööandja auto tema kasutuses ja senini polnud juttugi tema esimese lepingu lõpetamisest.

J. palus tunnistada tema töölepingu lõpetamine ebaseaduslikuks ning mõista välja kuue keskmise kuupalga suurune hüvitis, kuna tööle ennistamisest ta loobus.

Tööandja J.-i nõudeid ei tunnistanud. Ta selgitas, et pärast Norrast naasmist ei tulnud töötaja tööandja juurde Tallinna kontorisse ega teavitanud mitteilmumise mõjuvatest põhjustest, mistõttu otsustas tööandja oma 6. juuni käskkirjaga määrata töötajale karistuseks töölepingu lõpetamise TLS § 86 p 6 alusel – töökohustuste jäme rikkumine. Tööandja ütluste kohaselt saadeti käskkiri töötajale samal päeval postiga tema kodusele aadressile. Tööandja leidis, et J.-i tööleping lõpetati põhjendatult. Uus tööleping teise töö tegemiseks sõlmiti seetõttu, et ta tuli tööd küsima. Tööandja ei olnud siis teadlik, kas avaldajani on jõudnud käskkiri töölepingu lõpetamisest või mitte, kuigi eeldas seda.

Töövaidluskomisjon rahuldas töötaja J.-i kaebuse, sest tuvastas, et J.-i tööle ei kutsutud ega teavitatud teda ka töölepingu lõpetamisest. Komisjon leidis, et pole tõendatud tööandja poolt karistuskäskkirja avaldajale saatmine.

Komisjonil oli alust kahelda karistusdokumendi koostamise tegelikus ajas järgmistel põhjustel: töötajaga vormistati juba juuni lõpus uus tööleping – miks võtta tööle töötaja, kes kuu aega varem on vabastatud tööluusi eest; töötaja kasutuses oli tööandja ametisõiduk kuni teise lepingu lõpetamiseni; samuti vastas tööandja veel 21. septembril töötaja e-kirjale lepingu lõpetamise kohta lubadusega asi nädala jooksul lahendada. Kui tööleping tõepoolest 6. juunil lõpetati ja töötaja selle alles 10. oktoobril vaidlustas, olnuks tööandjal õigus nõuda ka ühekuulise nõude esitamise tähtaja möödalaskmise tõttu selle aegumist, mida ta aga ei teinud.

Komisjon leidis, et pole tõendatud töötaja poolt ühegi sellise süüteo toimepanemist, mida võiks käsitleda kui jämedat töökohustuste rikkumist, mis on seaduse järgi töölepingu lõpetamise aluseks ning et töötajat sellest ei teavitatud, rikuti ka töölepingu lõpetamise protseduurireegleid.