Hea raamatupidaja,

31. oktoobril lõppes teine kogumispensioniga liitumise periood. Selle jooksul liitus pensionisüsteemi II sambaga 170 000 inimest, kelle seas võivad olla ka Teie ettevõtte töötajad. Mida see tähendab raamatupidajale?

Kõigil teisel perioodil liitunud isikutel tuleb tasuda kogumispensioni makseid alates 01.01.2003.a. saadud töötasult. Makse kinnipidaja on liitunud isiku tööandja, kes peab töötaja brutopalgast kinni 2% ning edastab selle koos teiste maksude ja maksudeklaratsiooniga Maksuametile.

Kogumispension paneb Teid vastutusrikkasse rolli – just raamatupidaja tagab, et kõigi kogumispensioniga liitunud töötajate pensionimaksed jõuaksid õigeaegselt pensionifondidesse tulu teenima. Eelmine liitumisperiood näitas, et edastatud deklaratsioonides esines palju vigu, mille tõttu viibis kogumispensioni osakute jagamine suurele osale liitunutest.

Et aasta algus kulgeks viperusteta, kutsub Eesti Väärtpaberikeskus Teid kolmapäeval, 4. detsembril algusega kell 09:00 toimuvale raamatupidajatele suunatud koolitushommikule ”KÕIK VAJALIK KOGUMISPENSIONIST RAAMATUPIDAJALE”.

Koolitushommiku kava


 • 09:00-09:15 Hommikukohv ja registreerimine
 • 09:15-09:45 Kaidi Oone, Eesti Väärtpaberikeskuse tegevdirektor
  "Kogumispensioni üldtutvustus, raamatupidajale olulised aspektid"
 • 09:45-10:30 Katrin Kalberg, Eesti Väärtpaberikeskuse pensionispetsialist
  "EVK roll kogumispensionis. Kuidas saab EVK Teie elu lihtsamaks teha - Pensionikeskus, masspäringud, lihtpäringud ja Minu konto"
 • 10:30-10:45 Kohvipaus
 • 10:45-11:30 Kaja Tamm, Maksuameti peadirektori asetäitja kt
  "Tööandjate poolt tehtud vead ja võimalused nende vältimiseks"

NB! Kõigile koolitushommikul osalevatele asutustele kogumispensioniga liitunud isikute masspäring soodushinnaga 300 krooni (tavahind 500 krooni).

Toimumiskoht ja maksumus

Koolitushommik toimub Radisson SAS hotelli Cuxhaven/Bremerhaven saalis (II korrusel).

Koolitushommikul osalemise tasu 500 krooni. Tasumine ettemaksuna EVK arveldusarvele Hansapangas 221019349777. Arve antakse soovi korral kohapeal või saadetakse hiljem postiga.

Lisainfo ja registreerumine aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
või telefoni teel (0) 640 8806.

Elo Haugas
rahandusministeeriumi maksupoliitikaosakonna otseste maksude talituse peaspetsialist

Tulumaksu-, sotsiaalmaksu-, töötuskindlustuse ja kogumispensionide seaduses on kavas teha muudatus, mille kohaselt ei pea nende maksude ja maksetega maksustatavaid väljamakseid tegevad isikud, st tööandjad, enam väljastama iga aasta 1. veebruariks kohustuslikus korras tõendeid füüsilistele isikutele tehtud väljamaksete ja nendelt arvestatud, kinni peetud ning tasutud maksude ja maksete kohta. Seda tuleb teha vaid isiku sellekohase sooviavalduse korral.

Analoogiline muudatus tehakse ka palgaseaduse paragrahvis, mis käsitab tööandja kohustust anda töötajale sisuliselt samade andmetega teatis palga maksmisel.

Ühelt poolt vähendab muudatus tööandjate kulutusi selliste tõendite ja teatiste väljastamiseks, teisalt aga kaob eelnõu seadusena vastuvõtmise korral töötajal tõendi järele vajadus. Maksuamet hakkab kandma neid andmeid ise residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonile. Nn eeltäidetud tuludeklaratsioonile kantakse ka maksuametile krediidiasutuste poolt esitatud andmed tasutud õppelaenu intresside kohta. Seega maksumaksja vastavaid tõendeid üldjuhul maksuametile enam esitama ei pea.

Samas ei kanna maksuamet deklaratsioonile andmeid ülejäänud maksustatavast tulust tehtavate mahaarvamiste kohta, nagu tasutud koolituskulud, eluasemelaenu intressid või makstud elatis – selliste mahaarvamiste kasutamiseks peab maksumaksja ise täitma tuludeklaratsiooni vastavad lahtrid ning esitama vajadusel ka tõendid nende kulutuste tegemise kohta.

Eeltäidetud tuludeklaratsiooni saab maksumaksja maksuameti e-teenuse kaudu või väljatrükituna maksuameti kohalikust asutusest.

Tulude deklareerimisega seondub ka tulumaksuseaduse muudatus, millega laiendatakse isikute ringi, kes ei pea tuludeklaratsiooni esitama. Need on residendist füüsilised isikud, kes on saanud kalendriaasta jooksul maksustatavat tulu ainult töötamisest töölepingu alusel või avalikus teenistuses, tegutsemisest juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena ning ajutise töövõimetuse hüvitisest. Enam ei ole tingimuseks, et tulu oleks saadud töötamisest ainult ühes töökohas, nagu nõuab tulumaksuseaduse praegune tekst.

Koostöös Eestis Kindlustusseltside Liiduga kehtestatakse uues redaktsioonis tulumaksuseaduse §-d 20–21, mis käsitavad kindlustushüvitiste ja kogumispensionide maksustamist. Tegemist ei ole sisuliste muudatustega, vaid vajadusega korrastada pensionireformi käigus korduvalt muudetud sätete struktuuri.

Üks sisulisem muudatus tehakse eelnõuga tulumaksuseaduse § 29 lõikes 8 ja on seotud dividendide maksmisega mitteresidendist juriidilisele isikule. Kui praegu on Eesti residendist äriühingu poolt mitteresidendist juriidilisele isikule makstud dividendid tulumaksust vabastatud juhul, kui mitteresidendi osalus residendist äriühingus on vähemalt 25%, siis alates Euroopa Liiduga liitumisest tuleb vastav määr alandada 20%-le. Muudatusega tagatakse residendist ja mitteresidendist dividendisaajate võrdne kohtlemine.

Palga-, tulumaksu-, sotsiaalmaksu-, töötuskindlustuse, kogumispensionide ja maksukorralduse seaduse muutmise eelnõu on praegu Riigikogu menetluses.

Äripäev
25.11.02

P I R E T L A U R
Consult Finantskonsultatsioonid

Kolm aastat tagasi tööle asunud võimekas finantsist Mati on esitanud lahkumisavalduse. Talle on tehtud konkureeriv pakkumine, mis võimaldab saada sarnase töö eest soliidsemat tasu ning prestiiþikama positsiooni.

Lahkumise tegelik põhjus
Võimalike lahenduste otsimisel on otstarbekas alustada Mati lahkumise tegeliku põhjuse selgitamisest.

Kui on tegemist taktikaga, kus lahkumisavaldusega vehkimine on vahendiks tunnustuse ja palgatõusu taotlemisele, on viimane aeg töötajate motiveerimisele tähelepanu pöörata.

Peaks määrama organisatsiooni seisukoha. Kui alternatiivkulud on odavamad kui püüe Matit erinevate motivaatoritega kinni hoida, tuleb Matile edaspidiseks kõike head soovida.

Kui aga Mati kaotuse hind on liialt kõrge? Kas piisab sellest, kui panna Matile palka juurde? Arvatavasti vaid juhul, kui Mati palk ei ole organisatsiooni ja ümbritseva keskkonna samaväärsete spetsialistidega võrdväärne. Kahjuks ühe inimese töötasu tõstmisega enamasti olukorda ei lahenda. Loodav “uus ebavõrdsus” võib probleemi hoopis võimendada. Lisaks on efekt ajutine: kui palk ei mõõda tehtud tööd, siis mõne aja jooksul harjutakse uue standardiga, kuid rahulolematus püsib.

Mati võib olla lihtsalt laisk ja pretensioonikas. Või on laiskuse tegelik nimi hoopis motivatsioonipuudus ning töötaja pretensioonikus osutub hoopis tema väärtuse ning eesmärkide mitteteadvustamiseks?

Mati lugu annab sel juhul märku hoopis puudujääkidest tööprotsessi korraldamisel ja viitab vajadusele revideerida nii personalipoliitikat kui ka töö tasustamise ja motivatsioonisüsteemi.

Kriisi vältimine
Iga-aastased arenguvestlused peaksid andma teavet töötajate suhtumisest organisatsiooni ja selle poolt sätestatud tingimustesse. Selleks peavad aga need ületama formaalsuse taseme ning muutuma motivaatorina oluliseks osaks organisatsiooni kultuuris.

Kindlasti tuleb kord aastas üle vaadata kogu palgasüsteem, tehes kindlaks, kas makstav tasu mõõdab tegelikult tehtavat tööd või tuleks palgasüsteemi korrigeerida, uuendades töö tasustamise skeeme. Ühtlasi tuleb hinnata ka olemasolevaid motivaatoreid. Võib-olla mõned esialgsed motivaatorid enam ei tööta, olles muutunud rutiinseks palgalisaks.

Pikemaajaliste motivaatorite kasutamisele on iseloomulik, et nende mõju aastate jooksul kahanemise asemel hoopis kasvab. Sellesse gruppi kuulub näiteks töötajate kaasamine organisatsiooni omanike ringi, tööandja pensionid, töötajate investeerimisfondid ning kindlustuse instrumente kasutavad boonusskeemid.

Mittemateriaalsed motivaatorid
Kasutada saab ka erinevaid mittemateriaalseid motivaatoreid, millena tulevad muu hulgas arvesse ka demoraliseerivate tegurite nagu kärarikka töökeskkonna, ümbrikupalga maksmise, ebavõrdse kohtlemise ning organisatsiooni halva maine kõrvaldamine. Oluliseks muutub uute motivatsioonitegurite otsimine enamasti siis, kui tavalised motivaatorid enam ei tööta: palk on rahuldav, telefoni limiit piisav jne.

Palga eri komponentide vahelise tasakaalu ning erinevate motivaatorite mõjususe küsimusi võib lahendada ka individuaalselt. Sel juhul ei saa rääkida aja efektiivsest kasutamisest ning töötajate võrdsest kohtlemisest. Süsteemse lahendi väljatöötamiseks minnakse keskmistes ja väiksemates organisatsioonides tihti teenuse outsource’imisele, kasutades sellele spetsialiseerunud konsultantide abi.

Töötaja lahkumine on organisatsiooni jaoks kaotus
->lahkub töökogemus
->lahkub sissetöötatud kontaktide ja suhtluskanalite ahela lüli
->tuleb kulutada aega ja raha uue töötaja leidmiseks
->uue inimese sisseelamisperiood võib olla ootamatult pikk
->lahkuv töötaja viib tööalast infot organisatsiooni mõju alt välja

Äripäev
25.11.02

Puhkusetasu ja keskmise palga arvutamise korra kehtestamine on Vabariigi Valitsuse pädevuses. Taasiseseisvunud Eestis on vastavad eeskirjad juba kolmandad. Iseseisvusperioodi algaastatel kuni jõuti oma eeskirjade vastuvõtmiseni, rakendati nõukogudeaegseid sätteid. Siis võeti puhkusetasu arvutamise aluseks eelnenud kaheteistkümne kuu palk ja keskmise palga arvutamise aluseks kahe kuu palk. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1992. a määrusega kinnitati puhkusetasu arvutamise kord ja 2. märtsi 1994. a määrusega keskmise palga arvutamise kord. Nende järgi oli mõlemal juhul arvutamise aluseks eelnenud kahe kuu jooksul teenitud palk. Need määrused kehtisid kuni 1. jaanuarini 1999. a, mil jõustus Valitsuse 15. detsembri 1998. a määrus, millega kinnitati uus keskmise palga ja puhkusetasu arvutamise kord. Selle määrusega tehti kaks olulist muudatust: endise kahe kuu asemel kehtestati arvutamisel aluseksvõetavaks perioodiks kuus kuud ja teiseks – puhkusetasu hakati arvutama ühe tööpäeva keskmise palga kaudu (5/7 sellest). Puhkusetasu arvutamise sellist korda ei peetud otstarbekohaseks ja juba kahe aasta pärast see muudeti. Praegu kehtivad kaks eraldi määrust:

* Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2001. a määrus nr 278 “Puhkusetasu arvutamise kord” (RT I 2001, 71, 433; 2002, 41, 261);
* Vabariigi Valitsuse 15. augusti 2001. a määrus nr 275 “Keskmise palga arvutamise kord” (RT I 2001, 71, 430).

Mõlemad määrused jõustusid 1. jaanuaril 2002. a. Nende määruste positiivne väärtus on eelkõige selles, et nad on universaalse toimega, kehtivad nii neile, kes töötavad töölepingu alusel, kui ka neile, kes nimetatakse ametisse avaliku teenistuse seaduse või mõne muu, avalikku teenistust reguleeriva eriseaduse alusel. Nad on rakendatavad kõikide töötajate suhtes olenemata, milline on nende tööajakorraldus, kas nad töötavad vahetusega tööl, on neil päevaviisiline või summeeritud tööajaarvestus, osaline või täistööaeg.

Siiski pole arvutamisreeglite sagedane muutmine praktikale positiivset mõju avaldanud. Arvata, et puhkusetasu ja keskmist palka arvutatakse praegu kõikide tööandjate juures ühtemoodi, oleks ennatlik ja liialt optimistlik. Uute määruste mõned sätted on mitmetimõistetavad (näit. puhkuse ajal palga maksmise jätkamine), mõnede probleemide reguleerimine on jäänud lünklikuks (näit. palgamäärade indekseerimine), mõnede olukordade lahendamiseks on otsustamisõigus jäetud tööandjate tasandile, kuigi vaja oleks ühtset riiklikku regulatsiooni (näit. keskmise päevapalga ja töölepingujärgse palgamäära võrdlus). Omajagu külvab segadust ka see, et mitmeid arvutamisreeglite seisukohalt nii olulisi märksõnu nagu – palk, põhipalk, lisatasu, preemia kasutatakse erinevates seadustes erinevalt (näit. preemia mõiste palgaseaduses ja avaliku teenistuse seaduses).

Käsiraamatu eesmärgiks on selgitada raamatupidajatele puhkusetasu ja keskmise palga arvutamiseks kehtestatud reegleid ning kommentaaride ja näidete abil kaasa aidata nende ühesuguse rakenduspraktika kujunemisele.

Loe lähemalt käsiraamatute sarjast..

Kui soovite tellida käsiraamatute sarja (12 tk.) või üksiknumbrit, saatke alljärgnevad andmed e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. (firma nimi, tellija nimi, aadress, linn, maakond, postiindeks, telefon, faks, e-post).
Üksikeksemplari tellimisel kirjutage palun ka raamatu pealkiri. Täname.

raamatupidaja.ee

Sulev Oll

Eesti Tööandjate Keskliidu tegevdirektori asetäitja Tarmo Kriis ennustab sotsiaalmaksu suurt tõusu tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse tagajärjel.

Tarmo Kriisi hinnangul võib tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse rakendumine tõsta sotsiaalmaksu tööstuse, mäetööstuse ja ehitussektori ettevõtete jaoks 40 protsendini. “Tegemist oleks ettevõtete maksukoormuse üldise tõusuga,” sõnas ta eilsel Äripäeva töökeskkonnaalasel seminaril.

Kui palju ettevõtjal ehk kindlustusvõtjal konkreetselt maksta tuleb, sõltub tariifist, mis rajaneb sektori üldisel riskipreemial ja kindlustusvõtja töökeskkonnal põhineval riskikoefitsiendil. Madalaimaks tariifiks prognoosis Kriis 0,5%, suurimaks isegi 8%.

Rahasse ümber arvestatuna pakkus Kriis välja, et Eesti Põlevkivil tuleb aastas 4protsendilise tariifi juures välja anda 18 miljonit, Viisnurgal 3 miljonit ja Standardil 1 miljon krooni. “Samas on ettevõtete senised kulutused olnud suhteliselt väikesed, sisuliselt nullis, kaetud sotsiaalmaksuga,” ütles Kriis.

Tariifide suhtes võib probleemiks kujuneda ka adekvaatsete andmete puudumine kutsehaiguste ja tööõnnetuste tegeliku taseme kohta. Näiteks endine sotsiaalminister, Riigikogu rahanduskomisjoni liige Eiki Nestor ennustab tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse seaduse jõustumisele järgnevat haiguste ja õnnetuste arvu kasvu. “Meie naabrite juures on tööõnnetusi ja kutsehaigusi tunduvalt rohkem,” väitis Nestor. Seda kinnitas ka tööinspektsiooni peadirektor Priit Siitan, kelle sõnul on Euroopa Liidus tööõnnetusi keskmiselt kaheksa korda rohkem kui Eestis.

Tõele vastavate andmete puudumine ei võimalda Nestori sõnul ka ennustada, kui suureks kujunevad kindlustusega seotud kulud. “Tööandjad väidavad, et makse määrad tulevad liiga kõrged,” lausus Nestor. “Kindlustusseltsid peavad aga määrasid liiga väikeseks.”

Tarmo Kriis tõdes, et kindlustamise kasu on kahtlemata olemas ja ettevõtjad püüavad oma riske maandada, kuid maksukoormuse oletatav tõus on liiga suur. “Liidu arvates tuleks kindlustuse rakendumisel sotsiaalmaksu 1 % võrra vähendada,” sõnas ta. “Arvestada tuleb ka, et tööstus, meie majanduse kasvumootor, on praegu veel arengujärgus.”

Ka pooldavad tööandjad nn avalik-õiguslikku kindlustussüsteemi, kus tariifipoliitikasse kaasatakse ka nende esindajad. Praegu sisuliselt ummikusse jooksnud teema lahendusena näeb avalik-õiguslikku tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustust, mida juhiksid tööandjad, töötajad ja riik, ka Eiki Nestor.

Vabatahtliku kindlustuse võimaluse Nestor sisuliselt välistas, öeldes, et seda on katsetatud vaid Ungaris ja sealgi ebaõnnestunult. “Vabatahtlikku kindlustust kasutaks väga vähesed,” sõnas ta. “Sundkindlustuseks tuleks aga üles ehitada riiklikult tsentraliseeritud süsteem.”

Pikka aega töös olnud ja praeguseks Riigikokku jõudnud tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse seadust lähiajal veel ei tule. “Järgmisest aastast see seadus veel küll ei jõustu,” ütles Tarmo Kriis. “Riigikogul tuleks eelnõu kas ümber kirjutada või järgmise kooseisu kanda usaldada.”