Helve Toomla
ametiühingute jurist

•• Kas tööandja peab kompenseerima eraautoga tehtud sõidud töö ajal töö jaoks vajalikel sõitudel, näiteks materjalivedu objektile?

Kui isikliku auto kasutamist töö otstarbel nõudis tööandja, tuleb sellega tekkinud kulutused töö-andjal hüvitada. Enne kui kasutada oma autot tööülesannete täitmiseks, tuleks hüvitamises selgelt kokku leppida. Kui kokkuleppele ei jõuta, ei pea töötaja oma autot tööasjus kasutama.

Valitsuse määruse alusel võib isikliku sõiduauto kasutamise eest teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel maksuvabalt tasuda kuni 2000 kr kuus, kui auto kasutamise üle peetakse arvestust. Arvestuse puudumise korral võib maksuvabalt maksta kuni 1000 kr kuus.

•• Kuidas vormistada korrektselt tööaeg majahoidja töölepingus, arvestades, et riigipühal on tema ülesandeks lipu heiskamine ja langetamine ning olenevalt ilmast, näiteks lumesaju korral, peab ta vahel tööle tulema ka puhkepäeval. Töötaja töötab normaalkoormusega. Asutuses kehtib nädalaviisiline tööaja arvestus.

Töölepingu kohustuslikud tingimused on loetletud töölepingu seaduse paragrahvis 26. Majahoidja tööleping tuleb sõlmida nende nõuete järgi. Lepingus peab näitama tööajanormi, mis täistööaja korral on 40 tundi nädalas. Lisada tuleb märge töö-aja summeeritud arvestuse kohta ja arvestusperioodi pikkus – üks nädal.

Eritingimusena võib lisada majahoidja võimaluse töötada vastavalt vajadusele ka puhke-päevadel ja riigipühadel õigusaktides sätestatud tingimustel. Igal juhul peab olema ka majahoidjale tagatud puhkeaega nädalas vähemalt 36 tundi järjest. Puhke-päeval on keelatud tööle rakendada rasedat, alaealist või inimest, kellele arst sellist tööd ei luba. Puhkepäevadel ja riigipühal töötamine tuleb kindlasti hüvitada kas lisatasu või vaba ajaga.

•• Viimasel ajal on päris palju räägitud kuluhüvitistest ja erisoodustustest. Seoses sellega on aga üks häiriv vastuolu. Nimelt loeb seadusandlus firma autoga töö ja kodu vahet sõitmist üheselt erasõiduks. Kui aga selle teekonna jooksul peaks juhtuma liiklusõnnetus, siis loetakse seda tööõnnetuseks. Kuidas seda vastuolu seletada? Kas oleks põhjust see teema laiemalt üles võtta, sest eri seaduste lähenemine võiks ikka ühene olla.

Liiklusõnnetus firma autoga teel tööle või töölt koju ei ole üldjuhul tööõnnetus. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt on tööõnnetus töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Töö-õnnetusena ei käsitata tervisekahjustust või surma, mis toimus loetletud juhtudel, kuid mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga. Erisoodustusi maksustatakse tulumaksuseaduse alusel.