Thea Rohtla
tööõigusbüroo Labour Consulting

Töötaja asus tööle suulisel kokkuleppel, kuid tööandja ei maksnud töötasu. Tööandjale on saadetud kaks meili ja mitu SMSi koos tunnitabeli, tööaja kokkuvõtte, tunnitasu väljatoomise ja puhkusekompensatsiooni nõudega. Neid ei ole tööandja vaidlustanud. Kas siis saab töövaidluskomisjonis järeldada, et ta on nendega nõustunud?

Palga ja lõpparve nõudes võib töötaja pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse, esitades vastava avalduse või hagi. Nõudeid tuleb põhjendada ja esitada täpsed arvestused.

Töötaja on palka nõudnud juba ka töövaidlusor-ganiväliselt. Et tööandja nõudmistele reageerinud ei ole, ei tähenda aga sugugi, et ta nendega nõustuks.

Töövaidluskomisjon saadab töötajalt saabunud avalduse tööandjale ning nõuab vastust, kas tööandja nõuet tunnistab või mitte ning millised on tema vastuväited.

Esialgu tuleks need protseduurid TVKs läbi teha, oodates kõigepealt vastust tööandjalt. Alles istungil otsustatakse, kas töötaja nõuded on tõendatud ja põhjendatud ning kui on, siis millises ulatuses.

Mehed töötasid töölepinguta 31. juulist 25. augustini. Kui töötasu hakati küsima, öeldi, et palgast peetakse kinni à 4000 krooni praaktööde eest. Kuidas käib praaktööde arvestus?

Palgaseaduse N19 sätestab nii praagi mõiste kui poolte tegevuse praagi ilmnemise korral.

Töötaja süül tehtud täieliku praagi eest tasu ei maksta, osalise praagi eest makstakse alandatud määral, sõltuvalt töö kõlblikkusest.

TLSi N 49 lg 6 kohaselt on tööandja kohustatud kehtestama korra, mille alusel toimub töö vastuvõtmine ja praagiks tunnistamine. Ka peab olema kindlaks määratud, milline toodang on täielik praak, milline osaline praak ning milliste defektide alusel praagiks tunnistatakse. Tavaliselt vormistatakse praagi kohta akt, kus peavad olema märgitud praagi tegemise aeg ja tegija. Seda tuleks töötajale kindlasti tutvustada.

Palgaarvestusel tuleb lähtuda töötaja süül tehtud praagist ja selle võrra palka vähem maksta. Kui tööandja tahab makstud palgast mahaarvestusi teha, on tegemist juba tekitatud kahju hüvitamisega, mida tööandja võib nõuda, kuid palgast kinni pidada tohib ainult töötaja eelneval kirjalikul nõusolekul.