Merike Lees

Töökäte puuduse leevendamiseks saaksid paljud ettevõtted kasutada alaealisi, kuid siin saab takistuseks nende piiratud tööaeg.

"Meil oli koolivaheajal ligi 15 õpilast tööl, kuid muul ajal ei saa me neid ajapiirangu tõttu kasutada," ütles Kalevi pressiesindaja Aire Mill.

McDonalds Eesti ASi personalijuhi Julia Anateini sõnul töötab neil alaealisi alates 16. eluaastast. Nad töötavad kassas, aitavad köögis ja koristavad saali. Tööpäeva pikkus on kuus tundi, õpilased käivad tööl ka nädalavahetusel. Tunnitasu on 30 krooni. Anateini sõnul tuleb see odavam kui täiskasvanu palkamine. Kuidas kooliskäijad oma koolikohutusega toime tulevad, tööandja ei muretse, seda teevad nende vanemad. "Õpilasi võtame tööle ainult vanemate nõusolekul, vanemad annavad selle kohta avalduse," kinnitas Anatein.

Jäätisemüüja Balbiino lõpetas aga laste kasutamise paar aastat tagasi. Nende suvistel väliüritustel osalevad küll endiselt lapsed, kuid seda agentuuri vahendusel.

"Lastega on väga palju tegemist," põhjendas Balbiino personalijuht Sigrid Sooman. "Seadus paneb nende töötamisele piirangud, aga meil on oma tootmistöölistegagi probleeme."

Soomani sõnul on lastel endil tohutu huvi töötada. Mõni on väga agar ja teeks rohkemgi, kui seadus lubab, kuid puhata ja mängida peab ka saama, märkis Sooman.

Kooliõpilase töö on poole kallim

Meeli Miidla-Vanatalu
tööinspektor-jurist

Kooli kõrvalt tööl käivale alaealisele tuleb tema lühendatud tööaja eest maksta sama palju palka kui sama tööd täistööajaga tegevale täiskasvanule.

Noorem kui 18aastane isik on töölepinguseaduse mõistes alaealine ja võib töölepingu alusel tööle asuda alates 15ndast eluaastast. Erandjuhtudel võib lapsi tööle võtta alates 13ndast eluaastast.

Alaealine, kellel on põhikool lõpetamata või kes ei ole veel saanud 17aastaseks, võib töötada neli tundi päevas ehk 20 tundi nädalas. Töötamine ei ole lubatud õppetööga samal ajal. See võib toimuda ainult väljaspool õppetöö aega.

Alaealise täistööajaks loetakse talle seadusega kehtestatud lühendatud tööaega ning lähtudes palgaseadusest, tuleb alaealisele maksta töötasu vähemalt riigis kehtiva kuupalga alammääras, vaatamata väiksemale töötundide arvule.

Tööandjad ei arvesta sageli selle nõudega, sest nad ei taha aru saada, et alaealise lühendatud tööaeg ei ole osalise ajaga töötamine. Kui alaealine töötab kaks tundi päevas ja 10 tundi nädalas, võib seda tema täistööaja normi arvesse võttes lugeda osalise ajaga töötamiseks ning sel juhul peab tööandja maksma vähemalt 1500 krooni kuus, kui arvestada käesoleva aasta kuupalga alammääraga.

Noorem kui 18aastane isik on piiratud teovõimega, mistõttu saab ta lepinguid, sealhulgas töölepingut sõlmida ainult lapsevanema või lapse seadusliku esindaja eelneval kirjalikul nõusolekul. Töölepingu sõlmimiseks 13- ja 14aastastega tuleb saada enne lapse tööleasumist ka tööinspektori nõusolek.

Nii tööandjal, lapsevanemal kui ka tööinspektoril lasub kohustus jälgida, et töö, mida alaealine teeb, oleks vastavuses tema kehaliste ja vaimsete võimetega, ei ohustaks lapse tervist ega läheks vastuollu kõlblusnormidega.

Alaealine sõlmib töölepingu isiklikult ja kirjutab töölepingule alla ise. Töötajale laienevate õiguste ja kohustuste osas on alaealine võrdne täisealisega, välja arvatud teatud piirangud varalisele vastutusele.

Seadus näeb alaealisele ette soodustusi

* Tööaeg ja tasu Alaealine: lühendatud täistööaeg ehk neli tundi päevas ja 20 tundi nädalas; töötasu vähemalt kehtiva alampalga ulatuses, st tänavu 3000 krooni kuus.
* Täiskasvanu: töönädal 40 tundi nädalas ja alampalk 3000 krooni kuus.
* Alaealine: ühe tööpäeva lõpu ja järgmise alguse vahele peab jääma vähemalt 18 järjestikust tundi.
* Täiskasvanu: tööpäev on 9-17, st tööpäeva lõpu ja järgmise tööpäeva alguse vahele jääb 16 tundi.

* Puhkeaeg Alaealine: iganädalane puhkeaeg on vähemalt 48 järjestikust tundi ja teda ei tohi rakendada tööle puhkepäeval.
* Täiskasvanu: töötab ka nädalavahetustel.
* Alaealine: pikendatud põhipuhkus 35 kalendripäeva ja tal on õigus seda kasutada täies ulatuses, sõltumata töötatud ajast. Tööandja on kohustatud võimaldama põhipuhkust alaealisele sobival ajal.
* Täiskasvanu: põhipuhkus 28 kalendripäeva.

* Ületunnid Alaealine: ei tohi teha ületunde ning tal on keelatud töötamine õhtusel ja öisel ajal, v.a teatud tööde tegemiseks tööinspektori eelneval nõusolekul.
* Täiskasvanu: töötab nii õhtusel kui ka öisel ajal.

* Töölähetus Alaealine: ei tohi töölähetusse minna.
* Täiskasvanu: võib töölähetuses käia.

* Varaline vastutus Alaealine: ei saa sõlmida täieliku varalise vastutuse lepingut.
* Täiskasvanu: võib.

Allikas: TLS, Meeli Miidla-Vanatalu Äripäev