Pille Liimal
Eesti töötukassa nõunik

Tööandjal tuleb 1. jaanuarist töötukassale esitada senisest vähem andmeid paberil, kuna töötuskindlustushüvitist hakatakse määrama andmekogu andmete alusel.

Nii töötuskindlustusstaaži kui ka hüvitise suurust arvestatakse järgmise aasta algusest seniste tekkepõhiste andmete asemel kassapõhiste andmete alusel.

Teisisõnu: oluline on, millises kuus töötaja töötasud tegelikult välja maksti ja töötuskindlustusmakse kinni peeti. Tänu sellele on hüvitisi võimalik määrata maksu- ja tolliametilt saadud andmete järgi.

Päriselt ilma tööandjalt andmeid juurde küsimata siiski läbi ei saa, sest maksutehnilistel põhjustel on tõenäoline, et viimase kolme kuu andmed ei ole hüvitise taotlemise ajaks veel töötukassa andmekogusse jõudnud.

Seepärast tuleb tööandjal endiselt esitada tõend kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmaksete kohta, kuid võrreldes varasemaga on sellele vaja märkida palju vähem andmeid. Tõendil tuleb näidata vaid kolmel viimasel töökuul väljamakstud tasude ja kinnipeetud töötuskindlustusmaksete suurused.

Tõendi täitmist peaks hõlbustama seegi, et seda tuleb teha samade andmete põhjal, mis esitatakse maksu- ja tolliametile. Samuti on tõendi vorm lihtsam - näiteks ei ole vaja enam eraldi välja tuua puhkusetasu ja koondamishüvitisi. Tõendil tuleb iga kuu kohta märkida vaid nende tasude summa, millelt on töötuskindlustusmakse kinni peetud. Töötukassa tahab luua 2007. aasta jooksul võimaluse esitada tõendit elektrooniliselt portaali X-tee kaudu.

Kindlustusstaaži ja hüvitise suuruse arvutamise uute põhimõtete rakendudes on oluline, et tööandja maksaks ja deklareeriks töötaja tasult kinnipeetud töötuskindlustusmakse õigeaegselt, kuna sellest võib sõltuda töö kaotanud inimese õigus töötuskindlustushüvitisele ja hüvitise suurus.

Mis muutub tööandja jaoks töötuskindlustuses 2007. aastal?

kuni 31. detsembrini 2006
* Tööandja on kohustatud kindlustatu nõudmisel andma talle töösuhte lõpetamisel tõendi viimasel 12 töötatud kalendrikuul makstud tasude ja kinnipeetud töötuskindlustusmaksete kohta (tõend tuleb täita tekkepõhiselt).
* Töötuskindlustusmakset makstakse palgalt ja muudelt tasudelt, v.a töö- või teenistussuhte lõpetamise hüvitistelt ja sotsiaalmaksu seaduse N 3 nimetatud summadelt.
* Töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise taotlemiseks tuleb avaldus töötukassale esitada 5 päeva jooksul tööinspektsiooni kooskõlastuse saamisest.

alates 1. jaanuarist 2007
* Tööandja on kohustatud andma tõendi viimasel kolmel töötatud kalendrikuul makstud tasude ja kinnipeetud töötuskindlustusmaksete kohta (tõend tuleb täita kassapõhiselt).
* Tasud, millelt töötuskindlustusmakset ei maksta, on eraldi loetletud. Makset ei pea maksma ka töö- või teenistussuhte ebaseadusliku lõpetamise tõttu ettenähtud hüvitiselt või viiviselt ning tööraamatu või lõpparve kinnipidamisel ettenähtud palgalt.
* Avaldus tuleb töötukassale esitada hiljemalt 25 päeva enne esimese töö- või teenistussuhte lõpetamise päeva (tähtaeg tuleneb nõudest maksta hüvitis välja töö- või teenistussuhte viimasel päeval).
* Tööinspektsiooni kooskõlastust ei nõuta, kui koondatakse ainult ametnikke - piisab tööandja teatisest, kus on kirjas koondamise põhjus ja töötajate koguarv.

Allikas: töötukassa