Pille Liimal
Eesti töötukassa nõunik

Sellest aastast on rohkematel töötutel võimalus saada töötuskindlustushüvitist ja hüvitist on töötukassast ka lihtsam taotleda.

Samuti hüvitab töötukassa töötajatele ettevõtte maksejõuetuse tõttu saamata jäänud tasusid senisest suuremas summas.

Töötuskindlustushüvitise saamiseks peab nüüdsest olema töötanud ja töötuskindlustusmakset maksnud vähemalt 12 kuud töötuna arvele võtmisele eelnenud 36 kuu jooksul - senise 24 kuu asemel.

See tähendab, et hüvitist on võimalus taotleda ka inimestel, kes on töötuks jäänud lühema töötamise järel või korduvalt töö kaotanud.

Töötul tuleb hüvitise taotlemiseks esitada senisest vähem andmeid, kuna nii töötuskindlustusstaaži kui ka hüvitise suurust hakatakse arvestama tolli- ja maksuametilt saadud andmete järgi.

Töötu peab küll endiselt esitama töötukassale tööandja tõendi, kus on ära näidatud talle makstud tasud ja töötuskindlustusmaksed, kuid seda ainult viimase kolme töökuu kohta.

Tööandja maksejõuetuse korral hakkab töötukassa töötajatele maksma saamata jäänud töö-, puhkuse- ja töölepingu lõpetamise hüvitist senisest suuremas summas.

Kui töötajal on saamata nii palka, puhkusetasu kui ka töölepingu lõpetamise hüvitist, on tal võimalik maksejõuetuse hüvitist saada kõige rohkem viis Eesti keskmist palka.

Hüvitist kuni viie kuu tasude eest arvestatakse nõuete liikide kaupa:

* saamata jäänud palk - kuni töötaja kolme kuupalga ulatuses, maksimaalselt kolm Eesti keskmist kuupalka;
* saamata jäänud puhkusetasu - kuni töötaja ühe kuu puhkusetasu ulatuses, maksimaalselt üks Eesti keskmine kuupalk;
* saamata jäänud töösuhte lõpetamise hüvitis - kuni töötaja kahe kuupalga ulatuses, maksimaalselt üks Eesti keskmine kuupalk.

Allikas: töötukassa

Mis muutub tööandja jaoks töötuskindlustuses 2007. aastal?

kuni 31. detsembrini 2006 Töötuskindlustushüvitise saamiseks peab olema kindlustusstaaži 12 kuud töötuna arvele võtmisele eelnenud 24 kuu jooksul.
* Töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse (varem töötu abiraha) saamine nullib varasema kindlustusstaaži.
* Kindlustusstaaži arvestatakse kuudes ja aastates. Ühe kuu staaži annab iga kuu, mille eest on tasu makstud ja sellelt kindlustusmakset kinni peetud. Staaži arvestatakse tööandja tõendi (tekkepõhiste) andmete alusel.
* Alla 5 aasta kindlustusstaaži annab õiguse saada hüvitist 180 päeva, 5-10 aastat 270 päeva, 10 aastat ja enam staaži 360 päeva.
* Hüvitise suurus arvutatakse viimase 12 töötatud kuu keskmise töötasu alusel tööandja tõendi andmete järgi, mida võrreldakse maksu- ja tolliameti andmetega.
* Töötuskindlustushüvitisel on maksimumsuurus.

alates 1. jaanuarist 2007 Hüvitise saamiseks nõutav 12 kuud kindlustusstaaži peab olema täitunud töötuna arvele võtmisele eelnenud 36 kuu jooksul.
* Kindlustusstaaži nullib vaid töötuskindlustushüvitise saamine.
* Kindlustusstaaži arvestatakse kuudes. Ühe kuu staaži saab iga kuu eest, mil tööandja on töötasu välja maksnud ja pidanud sellelt kinni makse. Staaži arvestatakse maksu- ja tolliameti ning viimase 3 kuu puhul tööandja tõendi andmete alusel.
* Hüvitisele on õigus 180 päeva, kui kindlustusstaaž on 56-110 kuud; 270 päeva, kui staaž on 56-110 kuud ning 360 päeva, kui staaži on 111 kuud või enam.
* Hüvitise arvutamisel ei võeta arvesse viimasel 3 töökuul väljamakstud tasusid. Arvesse lähevad neile eelnenud 9 kuul väljamakstud töötasud maksu- ja tolliameti andmete alusel.
* Väikseim hüvitis on 1000 krooni.

Allikas: töötukassa