Helve Toomla
ametiühingute jurist

•• Puhkuse ajal jäi mu laps haigeks. Olin seetõttu viis päeva hoolduslehel. Kas minu puhkus selle aja võrra pikeneb?

Haige lapse hooldamise ajal on töötaja töövõimetu, ta ei saa sel ajal puhkust puhkamiseks kasutada. Seetõttu tuleb juhinduda puhkuseseaduse sättest, mis ütleb, et töötaja ajutine töövõi-metus on puhkuse kasutamist takistav asjaolu, mille puhul antakse saamata jäänud puhkuseosa vahetult pärast takistavate asjaolude lõppemist (puhkust pikendatakse töövõimetuse päevade võrra) või viiakse see poolte kokkuleppel üle muule ajale.

Nii on see puhkuse ajaga, kuid mitte tasuga. Ravikindlustuse seaduse kohaselt ei ole töötajal õigust saada ajutise töö-võimetuse hüvitist juhul, kui ta oli põhi- ja lisapuhkuse ajal hoolduslehel. Kuna tööandja on juba puhkusetasu täies ulatuses tasunud ja haigekassal hüvitise maksmise kohustust ei ole, siis rahale pole puhkuse pikendatud osa eest töötajal õigust ja sisuliselt on tegemist palgata puhkusega. Palgata puhkusele ei saa aga tööandja kedagi ühepoolselt saata. Seega peaks töötaja, kes soovib oma tasuta puhkuseosa kasutada, andma tööandjale sellekohase avalduse, alles seejärel on tööandja kohustatud puhkuseaega pikendama.

Samas võimaldab puhkuseseadus poolte kokkuleppel puhkuse katkestada, seda ka hoolduslehe ajaks. Sel juhul on katkestuse aeg töötamise aeg ja haigekassa maksab töövõimetus-hüvitist. Katkestamise tõttu kasutamata jäänud puhkuseosa võib anda poolte kokkuleppel samal tööaastal, näiteks kohe pärast hoolduslehe lõppemist, liita järgmise tööaasta puhkusega või anda järgmise tööaasta kestel mõnel muul ajal.

Puhkuse katkestamiseks töötajal nõudeõigust ei ole, seda saab teha ainult poolte kokkuleppel.

Omaette küsimus on see, miks üldse ravikindlustusseaduses tehakse puhkuse ajal vahet töötaja enda ja hooldatava haiguse vahel. Kui töötaja ise haigestub puhkuse ajal, siis makstakse talle hüvitist ja ka puhkus pikeneb, aga näiteks lapse haiguse ajal hüvitist ei maksta. Puhata ei saa ju lapsevanem kummalgi juhul.