Heli Raidve
Heli Raidve Tööõigusabi juhataja

Tootmishädavajaduse korral ületunde ei loeta ning tööandjal on võimalus töötaja teisele tööle üle viia.

Aprilli lõpus rüüstasid vandaalid kaks ööd Tallinna ärisid. Tööandjad helistasid töötajad kokku, samuti tulid laastamist telerist näinud töötajad ise töökohale kaupu kaitsma ja kahjustusi likvideerima.

Kuigi keegi sellel hetkel olukorda tööõiguslikult ei analüüsinud, oli tegemist töölepingu seaduse paragrahvi 65 (tootmishädavajadus) ning palgaseaduse praktikas rakendumisega.

Lihtsustatult annab vääramatust jõust tingitud tootmishädavajadus tööandjale õiguse enamiku töötajaid puhkepäeval tööle kutsuda, neid piirnormideta ületunnitööle rakendada ja teisele tööle üle viia. Rasedaid, alaealisi ja töötajaid, kellele see on keelatud arsti otsusega, on keelatud tööle kutsuda. Alla 12aastast või puudega last kasvatavate või täielikult töövõimetut isikut hooldavate töötajate puhkepäeval tööle rakendamiseks on vajalik nende nõusolek. Kõik ülejäänud töötajad on kohustatud puhkepäeval tööle tulema.

Tööandjal on õigus töötajaid viia üle mistahes ülesannetele sama asula piires, uus töö ei tohi olla vaid vastunäidustatud tervisele ega tuua kaasa töötaja suuremat materiaalset vastutust.

Erakorraliselt tööle saabunud töötajatega tuleb kokku leppida, kas hüvitamiseks antakse vaba aeg vastu või korvatakse töötatud aeg rahaliselt. Kui töötaja tegi lisaks ületunnitööd, tuleb ka see hüvitada.

Tootmishädavajadus

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) N 65 kohaselt on tootmishädavajadus erakorralistest asjaoludest tingitud vajadus viia töötaja ajutiselt üle teisele tööle.

Tööandjal on õigus viia töötaja ajutiselt üle teisele tööle (vääramatu jõud)
* loodusõnnetuse või tootmisavarii ärahoidmiseks või nende tagajärgede kiireks kõrvaldamiseks;
* õnnetusjuhtumi, tööseisaku, tööandja vara hävimise või riknemise ärahoidmiseks;
* ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks eespool loetletud kahel juhul;
* muudel erakorralistel juhtudel.

Viidatud juhtudel on tööandjal õigus viia töötaja kuni üheks kuuks üle ükskõik millisele teisele tööle samas asulas, kui see töö ei ole vastunäidustatud töötaja tervisele ja ei too kaasa töötaja suuremat materiaalset vastutust.

Allikas: TLS N 65