Agnes Ojala

Ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mis et­te val­mis­ta­tud sea­du­seelnõuga jä­taks riik ini­mes­te­le tu­lu­mak­su ta­gas­ta­ma­ta las­teaia­mak­sult ja täis­kas­va­nu­te va­ba­ha­ri­dus­li­ke koo­li­tus­te ku­lu­delt.

Sa­mal ajal soo­vi­vad koos­ta­jad eri­soo­dus­tus­mak­sust va­bas­ta­da ot­se­selt tööks va­ja­li­ku ta­se­meõppe, mil­le eest mak­sab tö­öand­ja.

„P­rae­gu on prob­leem mak­su­soo­dus­tu­se sih­tots­tar­bes,” ütles rii­gi­ko­gu ra­han­dus­ko­mis­jo­ni esi­mees Jürgen Li­gi, kel­le sõnul on mak­su­va­bas­tu­sed laia­li val­gu­nud. „Po­le mõtet su­va­list ho­bi­koo­li­tust toe­ta­da, kui rii­gil on ra­ha puu­du. Märt­sis oli eba­nor­maal­ne seis, kus riik mak­sis tu­lu­mak­su ta­ga­si roh­kem, kui se­da lae­kus.

”Las­teaia­mak­su soo­dus­tu­sest rää­ki­des mär­kis ta, et õigem oleks las­teae­du do­tee­ri­da ot­se, mit­te te­ha se­da üksi­ki­si­ku­te mak­su­va­bas­tu­se kau­du.

Tei­salt tõi Li­gi esi­le, et et­tevõtted saa­vad edas­pi­di ta­su­da ka oma töö­ta­ja­te­le pa­ku­ta­va töö­ga seo­tud ta­se­me­koo­li­tu­se eest. „An­na­me sea­du­se­ga pi­gem juur­de. Siin on küsi­mus sa­da­des mil­jo­ni­tes kroo­ni­des, mi­da et­tevõtted sääs­ta­vad,” sõnas ta.

Li­gi hin­nan­gul ei to­hiks väi­ke mak­su­soo­dus­tus ini­mes­te­le nii olu­li­ne ol­la. Et aga soo­dus­tu­se saa­jaid on pal­ju, teeb see rii­gi jaoks kok­ku suu­re sum­ma.

Ra­han­dus­mi­nis­tee­rium ei võtnud ei­le eelnõu teks­ti omaks. „Eelnõu po­le veel mei­le jõud­nud ja muu­da­tus po­le meie väl­jatöö­ta­tud,” tea­tas mi­nis­tee­riu­mi pres­sie­sin­da­ja An­ni­ka Vi­lu.

Ku­na aga Jürgen Li­gi vii­tas aja­kir­ja­ni­ku­ga ves­tel­des mi­nis­tee­riu­mi mak­su­po­lii­ti­ka osa­kon­na ju­ha­ta­ja­le Lem­mi Oro­le ning ka teks­tis en­das on kir­jas, et muu­da­tu­sed sõnas­ta­sid Elo ja Oro (ilm­selt mak­su­po­lii­ti­ka osa­kon­na nõunik Elo Hau­gas ja osa­kon­na­ju­ha­ta­ja Lem­mi Oro – toim), on loo­tust, et mi­nis­tee­rium ka­va lä­hia­jal siis­ki kom­men­tee­rib.Täna hommikul kinnitas rahandusministeerium veel kord, et tegu ei ole nende eelnõuga, väites, et muudatused algatas kas riigikogu rahanduskomisjon või Reformierakond. "Maksupoliitika osakonnaga on küll ühendust võetud üksikute eelnõud puudutavate punktide osas, kuid eelnõu tervikteksti pole me näinud," väitis Annika Vilu.

Ha­ri­dus­mi­nis­ter Tõnis Lu­kas aval­das kaua oo­da­tud tö­öand­jai­le teh­ta­va soo­dus­tu­se üle sii­rast hea­meelt, ent teis­te et­te­pa­ne­ku­te suh­tes oli skep­ti­li­ne. „Kõik oo­ta­vad ras­kel ajal sel­list sti­mu­laa­to­rit, mil­le abil pan­na rõhku kat­kes­ta­tud õpin­gu­te jät­ka­mi­se­le. Ta­se­meõppe soo­dus­ta­mi­se­ga saa­me val­mis­tu­da uueks kas­vu­pe­rioo­diks,” ütles Lu­kas. „E­ral­di võttes ei pea ma õigeks va­ba­ha­ri­du­se kraa­ne kin­ni kee­ra­ta.”

Mi­nist­ri sõnul on prae­gu va­le pi­dur­da­da aren­gut, mis vii­ma­se aas­ta­ga on saa­vu­ta­tud. „En­nast täien­da­va­te täis­kas­va­nu­te osa­kaal on ha­ka­nud kor­ra­li­kult kas­va­ma. See näi­tab ka meie ühis­kon­na küpsust.” Ka las­teaia­mak­su tu­lu­mak­su­soo­dus­tu­se kao­ta­mist Lu­kas eral­di ot­su­se­na ei toe­taks, kuid ta möö­nis, et prae­gu tu­leb ot­su­seid vaa­da­ta kon­teks­ti ar­ves­ta­des.

Las­teaia­ko­ha­ta jää­nud kao­ta­vad

** Kui las­teaia­ta­su­delt enam tu­lu­mak­su ei ta­gas­ta­taks, kao­tak­sid kõige enam need, kel­le lap­sed ei ole mu­nit­si­paal­las­teaias koh­ta saa­nud ja kes pea­vad lap­sed seetõttu era­las­teae­da vii­ma.

** Tal­lin­na mu­nit­si­paal­las­teaias on ühe lap­se kuu­ta­su 348 kroo­ni. See­ga saa­vad va­ne­mad iga lap­se pealt aas­tas tu­lu­mak­su ta­ga­si 877 kroo­ni. Era­las­teae­da­des on aga sum­mad suu­rusjär­gu võrra suu­re­mad. Kui kuus tu­leb lap­se las­teaia­ko­ha eest maks­ta 3000 kroo­ni, siis on aas­tas mak­su­ta­gas­tus ju­ba 7560 kroo­ni.

** Ees­ti las­te­va­ne­ma­te lii­du ju­ha­tu­se esi­me­he Enn Kirs­ma­ni sõnul on kurb, kui riik hoiaks taas kok­ku las­te­ga pe­re­de pealt. „O­leks siis tõepoo­lest iga­le lap­se­le ole­mas las­teaia­koht mu­nit­si­paal­las­teaias, kus saaks mõist­li­ku või väi­ke­se ra­ha eest oma lap­se hoi­tud. Pal­jud pea­vad ka­su­ta­ma era­las­teaia tee­nust ja se­ni on mak­su­ta­gas­tus sel­le eest min­gi­su­gu­ne­gi hüvi­tis,” mär­kis ta.

** Tal­lin­na lin­na and­meil käis tä­na­vu 1. jaa­nua­ri sei­su­ga mu­nit­si­paal­las­teae­da­des 19 948, era­las­teae­da­des aga 635 Tal­lin­na sis­se kir­ju­ta­tud last.