Aasta jooksul on Rapla maakonnas töötukassa kaudu tööpraktikat alustanud rohkem kui sada töötut. Lõviosa neist on selle teenuse kaudu ka endale töökoha leidnud.

Tööpraktika on tööturuteenus, mida pakub registree­ritud töötutele Eesti Töötu­kassa koostöös tööandjatega. Eesti Töötukassa teenusejuhi Imbi Musta sõnul lähtutakse tööpraktika korraldamisel sellest, mis töötu töölesaamist soodustab või takistab.

„Kui inimene pole tööd leid­nud, sest töölesaamine eeldab tööalaste oskuste või teadmis­te täiendamist või praktilise töökogemuse omandamist, on tööandja juures kohapeal läbiviidav praktiline väljaõpe seUeks hea võimalus," sõnas Must.

Alates 2010. aasta jaanuarist kuni selle aasta veebruarini alustasid töötukassa Rapla­maa osakonnas registreeritud töötud tööpraktikat 104 korral 56 tööandja juures. Sealjuures teenuses osalemise katkestas 16 inimest. Katkestamise põhjustest rääkides märkis Must, et sageli katkestatakse praktika seetõttu, et inime­ne saab tööle juba praktika kestel.

„Та võib juba enne prak­tika lõppu samasse ettevõt­tesse tööle rakenduda siis, kui tööandja leiab, et tema teadmised-oskused on juba piisavale tasemele jõudnud," lisas Must.

Kõrvuti katkestajatega jälgib töötukassa maksu- ja tolliameti andmeid kasutades ka seda, kui paljud tööprakti-kantidest rakenduvad tööle pärast praktika lõppemist. Töötukassa Raplamaa osa­konna kaudu on ajavahemi­kul 2009. aasta oktoobrist kuni 2010. aasta märtsini kuu lõpetamisele järgneva kuu jooksul tööle rakendunud 89% praktikal osalenutest.

Tööpraktika suurt nihverdamisruumi ei jäta

Kuna tööandja tööprakti-kandile praktikal oldud aja eest töötasu ei maksa, võib üles kerkida küsimus, ega tööandjad töötuid nn odava tööjõu saamiseks ei kasuta. Musta sõnul ei ole seUine suh­tumine kindlasti vastuvõetav, pealegi piiravad tööandjaid töötukassa esitatud nõud­mised.

„Kui tööandja pöördub töötukassa poole, et inimest tööpraktika abil tööle võtta, siis jälgime, kas tööandjal on täidetud järgmised nõud­mised: tööandjal peab olema vaba töökoht, kuhu töötu-kassal ei ole kohe pakkuda sobivaid kandidaate, aga on töötu(id), kes sobiksid selle­le tööle pärast tööpraktika läbimist; töötul peab olema võimalik selle tööandja juures tänapäevasel ja konkurentsi­võimelisel tasemel omandada töölesaamiseks vajalikke os-kusi-teadmisi; kui tööandja on varem tööpraktika teenust kasutanud, siis peab keskelt­läbi olema vähemalt pool praktikantidest tema juures tööle asunud, välja arvatud juhul, kui praktikandid ei asunud tööle mõjuval põhju­sel (nt tervise tõttu)," selgitas Must. Ka praktikandid on motiveeritud tööpraktikal osalema, kuna üldjuhul on neil võimalik pärast prakti­ka edukat sooritamist saada ettevõttes töökoht.

„Kui tööandja hindab, et praktikant puudub põhjen­damatult, siis tuleb tööandjal sellest töötukassat kohe tea­vitada.

Juhul, kui praktika käigus selgub, et inimene ei sobigi antud töökohale, saame töö­praktika lepingu lõpetada," ütles Must.

Lisaks külastatakse vajadusel tööpraktikaid korraldavaid tööandjaid ja selgitatakse, kas tööpraktika täidab oma eesmärki.

Timberston Ehitus OÜ on kasutanud tööpraktika teenust ligi kaks aastat ja ettevõtte juhatuse liikme Mart Tilga sõnul on seUe aja jooksul väljaõppel käinud neli inimest, kellest kolmega on praktika lõppedes sõlmitud ka tööleping.

„Kui panna kaalukausile ajakulu nõudva vajaliku töötaja otsimine kuulutuste kaudu ja tööpraktika, siis kaalukauss langeb tööprakti­ka kasuks," ütles Tilk.

Seda, et üks inimene neljast nende ettevõttele sobilikuks ei osutunud, ei pea ta ne­gatiivseks näitajaks, kuna põhieesmärk on siiski see, et inimene leiaks talle sobiva töö ja tööandja sobiva töötaja.

* Tööpraktika kestab kuni neli kuud. Praktikant võib praktikal osaleda kuni 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas. 16-17aastane praktikant tohib praktikal osaleda kuni 35 tundi nädalas.

* Praktikal osaletud päevade eest maksab töötukassa praktikandile kord kuus osavõtugraafiku alusel stipendiumi 3.84 eurot päevas.

* Praktikal osalemise ajal maksab töötukassa praktikandile kulude hüvitamiseks sõidutoetust juhul, kui praktikandi elukoha ja praktikakohaks oleva ettevõtte vahemaa on 500 meetrit või üle selle.

* Tööandja saab tööpraktika ajal juhendamistasu. Esimesel kuul on juhendamistasu 13.84 eurot, teisel kuul 10.38 eurot ning kolmandal ja neljandal kuul 6.92 eurot päeva eest.

* Nii tööandja kui ka praktikant peavad pidama osalus-graafikut, mille esitavad töötukassale iga kuu hiljemalt 5. kuupäevaks.