2012. aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini on töötuskindlustusmakse määrad töötajale 2,8% ja tööandjale 1,4% (Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2011. aasta määrus nr 145 (RT I, 05.12.2011, 2)).
(https://www.riigiteataja.ee/akt/105122011002)