Tööinspektsiooni juhend töösuhetega kaasnevate Töötamise registri kannetega seotud küsimuste lahendamiseks

Töötamise registri (TÖR) kannete õigsuse eest vastutab esmajärjekorras tööandja, sest maksukorralduse seaduse kohaselt on just tema kohustus teha töötamise registrisse kanne töötaja tööle asumise ehk töölepingu sõlmimise, töösuhte peatumise (näiteks lapsehoolduspuhkuse ajaks või poolte kokkuleppel toimuva pikemaajalise tasustamata puhkuse ajaks) ning töölepingu lõppemise kohta.

Töötamise registri kandega on seotud mitmed inimese jaoks oluliste õiguste tekkimised, sh õigus ravikindlustusele, õigus vanemahüvitisele, aga ka õigus töötuks jäämisel ennast töötuna arvele võtta ja taotleda töötushüvitisi. Oluline on, et töösuhte lõpetamine toimuks tegelikule põhjusele vastaval alusel. Mitte kõik töösuhte lõpetamise alused ei anna õigust eelnimetatud hüvedele. Üksi töötamise registri kanne neid õigusi ei taga, kuid koos teiste oluliste dokumentidega võib see olla määrava tähtsusega.

Paraku tekib elus olukordi, kui ebaõige TÖR kanne saab inimesele takistuseks näiteks seadusega ettenähtud hüvede ja sotsiaalse kaitse saamisel. Alljärgnevalt lühike käitumisjuhis, kuidas sellistes olukordades tuleks käituda ning kelle poole ja millises järjekorras pöörduda:

 

Lähemalt loe:

https://www.ti.ee/et/uudised/kelle-poole-poorduda-kui-tootamise-registri-kanne-ei-ole-oige