Pärast tööpäeva lõppu kontorihoone vihmamärjal trepil libastunud inimene kukkus nii õnnetult, et murdis käeluu. Kas see on tööõnnetus? Küsimus on oluline, sest tavalisel haiguslehel olles kaotab töötaja oluliselt oma sissetulekus, kuna esimesel 3 päeval hüvitist ei maksta, 4. päevast alates saab töötaja 70% oma keskmisest palgast ning 8.päevani maksab seda tööandja ning edasi haigekassa. Kui aga ajutise töövõimetuse põhjuseks on tööõnnetus või selle tüsistus, maksab haigekassa haigushüvitist alates 2. päevast 100% ulatuses. Edasi loe: https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/lugeja-kusib-toolt-lahkudes-libisesin-marjal-valistrepil-ja-murdsin-kae-kas-see-on-tooonnetus?id=90606771
Alates 1. augustist suurenes töötukassa tasemeõppetoetus. Need õppurid, kes õpivad töötukassa toel või kes asuvad sellest sügisest töötukassa toel õppima ning kellel on sissetulekud saavad senise 130 euro asemel 180 eurot kuus ja sissetulekuta õppijatele makstakse 270 eurot. Töötukassa maksab tasemeõppetoetust nendel erialadel õppimise eest, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Tasemeõppetoetust saavad taotleda toetuse saamise tingimustele vastavad töötavad inimesed kui ka tööotsijad. Edasi loe: https://www.tootukassa.ee/uudised/tanasest-maksab-tootukassa-oppimise-eest-suuremat-toetust
GoWorkaBiti asutaja ja tegevjuht Kristjan Vanaselja juhib tähelepanu, et profiilipilt ja motivatsioonikiri on olulised määrajad. Kui tööampsule ei ole õnnestunud pikema aja jooksul pääseda, soovitab ta võtta ühendust klienditoega. Delfiga võttis ühendust Arvo, kes on ligi kuu aega kandideerinud GoWorkAbiti tööampsudele, kuid tööd pole ta saanud. Selle asemel tulevad talle äraütlevad teated. “Kusjuures sageli on samad töökuulutused endiselt üleval,” selgitas ta olukorda. edasi loe: https://kasulik.delfi.ee/news/kasulikselgitab/goworkabiti-asutaja-selgitab-mida-teha-kui-senini-pole-tooampsuga-toole-paasenud?id=90611681
Kui tööandja saadab oskustöölisest töötaja välismaale pikemaks ajaks tööle, mitte vaid lühikesse lähetusse, siis üldjuhul tuleb talle maksta töötasu sealses kollektiivlepingus oskustöölisele ette nähtud kuu- või tunnitasu alammäära järgi. Palgaküsimus võib muutuda päevakajaliseks ja teravaks, samuti tekitada üksjagu vastakaid vaidlusi, mida omakorda peavad hekseldama erinevad kohtuastmed. Just seesugune juhtum, mis on kestnud juba mitu aastat, on jätkuvalt menetluses. Jõudnud Riigikohtu Tsiviilkolleegiumi ja sealt uuesti ringkonnakohtusse tagasi. Lõplikku lahendust seega veel pole, ent vaie iseenesest võiks ajendada nii tööandjaid kui töövõtjaid sarnaseid olukordi juba töölepingut sõlmides välistama. Lähemalt loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/2728/paevakajaline-palgakusimus-milline-oiguslik-kokkulepe-kehtib
30. juulist jõustuvad muudatused, mis tagavad Eestisse lähetatud töötajate õiguste parema kaitse. Täpsustuvad lähetatud töötajate töötingimused Eestis töötamise ajal ja kehtestatakse pikaajalise töötamise regulatsioon. Tööandjad peavad lähetatud töötajate kohta esitatud teavet ajakohasena hoidma. Lähetatud töötaja mõiste on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuse osutamisega. Lähetatud töötajaks loetakse sellist töötajat, kelle tööandja saadab ajutiselt teise Euroopa Liidu liikmesriiki tööle, kas ettevõtte äritegevuse raames teenust osutama, kontsernisiseselt erinevatesse tütarettevõtetesse või renditöötajana tööjõudu vahendava ettevõtte poolt. Edasi loe: https://www.ti.ee/et/uudised/joustuvad-lahetatud-tootajate-oigusi-paremini-kaitsvad-muudatused