Väljaandja : Vabariigi Valitsus
Akti või dokumendi liik : määrus
Teksti liik : algtekst, terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp :
Avaldamismärge : RTI, 12.06.2009, 31, 194

Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord
Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määrus nr 92

Määrus kehtestatakse «Töölepingu seaduse» § 66 lõike 3 ja § 135 lõike 3 ning «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 10 lõike 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamist:
1) «Töölepingu seaduse» §-des 56 ja 57 ettenähtud alaealise ja töövõimetuspensionäri põhipuhkuse 28 kalendripäeva ületava puhkuseosa eest;
2) «Töölepingu seaduse» § 63 lõikes 2 ja § 135 lõikes 1 ettenähtud puudega lapse lapsepuhkuse ja lapsepuhkuse eest;
3) «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 10 lõikes 5 ettenähtud lapse rinnaga toitmiseks antud vaheaegade eest.

§ 2. Puhkusetasu ja keskmise töötasu arvutamine

(1) Puhkusetasu alaealise ja töövõimetuspensionäri põhipuhkuse 28 kalendripäeva ületava puhkuseosa eest arvutatakse «Töölepingu seaduse» § 29 lõike 8 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse «Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord» §-s 4 sätestatud korras.

(2) Keskmine töötasu puudega lapse lapsepuhkuse ning lapse rinnaga toitmiseks antud vaheaegade eest arvutatakse «Töölepingu seaduse» § 29 lõike 8 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse «Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord» §-s 3 sätestatud korras.

(3) Lapsepuhkuse puhkusetasu arvutamisel korrutatakse töötaja kasutatud lapsepuhkuse tööpäevade arv 66 krooniga.

(4) Puhkusetasu ja keskmise töötasu arvutamisel on tööandjal õigus nõuda dokumente, mis tõendavad töötaja õigust alaealise või töövõimetuspensionäri põhipuhkusele, lapsepuhkusele, puudega lapse lapsepuhkusele või lapse rinnaga toitmiseks antud vaheaegadele.

§ 3. Tööandja kohustus maksta puhkusetasu ja keskmist töötasu

(1) Paragrahvis 1 ettenähtud juhtudel arvutab ja maksab töötajale puhkusetasu ja keskmise töötasu tööandja.

(2) Tööandjal on õigus nõuda kirjalikku avaldust, milles töötaja märgib, et tema ega lapse teine vanem ei kasuta lapsepuhkust või puudega lapse lapsepuhkust teise tööandja juures.

§ 4. Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine riigieelarvest

(1) Hüvitatava summa riigieelarvest ülekandmiseks täidab tööandja määruse lisas toodud andmiku ja esitab selle üks kord kuus Sotsiaalkindlustusametile.

(2) Andmikus näidatakse seaduses sätestatud alustel ja ulatuses riigieelarvest §-s 1 ettenähtud juhtudel väljamakstavad summad.

(3) Sotsiaalkindlustusametil on õigus kontrollida tööandja esitatud andmete õigsust ja andmiku koostamise aluseks olnud dokumente.

(4) Sotsiaalkindlustusamet kannab andmikus toodud summa tööandja pangakontole kümne tööpäeva jooksul arvates puudusteta täidetud andmiku Sotsiaalkindlustusametisse saabumise päevast. Juhul kui tööandja esitatud andmik pole korrektselt vormistatud, võib Sotsiaalkindlustusamet kuni puuduste kõrvaldamiseni keelduda tööandjale summade ülekandmisest.

(5) Sotsiaalkindlustusamet peab tööandja esitatud andmete ja tööandja pangakontole ülekantud summade kohta eraldi arvestust.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.
Peaminister Andrus ANSIP
Sotsiaalminister Hanno PEVKUR
Riigisekretär Heiki LOOT