Väljaandja: Vabariigi Valitsus
Akti või dokumendi liik: määrus
Teksti liik: terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2011

Töötasu alammäära kehtestamine

Vastu võetud 11.06.2009 nr 90
RT I 2009, 31, 192
jõustumine 01.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega
Vastuvõtmine Avaldamine Jõustumine
23.08.2010 RT I 2010, 60, 407 01.01.2011

Määrus kehtestatakse «Töölepingu seaduse» § 29 lõike 5 alusel.
§ 1. Töötasu alammäära kehtestamine

Kehtestada töötasu alammääraks tunnis 1,73 eurot ja töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral kuus 278,02 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.