Väljaandja: Vabariigi Valitsus
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 14.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge: RT I, 11.01.2013, 7

Töötasu alammäära kehtestamine

Vastu võetud 10.01.2013 nr 6

Määrus kehtestatakse töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel.
§ 1. Töötasu alammäära kehtestamine

Kehtestada tunnitasu alammääraks 1,90 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 320 eurot.
§ 2. Rakendussätted

(1) Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määrus nr 169 „Töötasu alammäära kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Taavi Rõivas
Sotsiaalminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes