Väljaandja: Vabariigi Valitsus
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge: RT I, 03.12.2013, 4

Töötasu alammäära kehtestamine

Vastu võetud 28.11.2013 nr 166

Määrus kehtestatakse töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel.
§ 1. Töötasu alammäära kehtestamine

(1) Kehtestada alates 1. jaanuarist 2014. a tunnitasu alammääraks 2,13 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 355 eurot.

(2) Kehtestada alates 1. jaanuarist 2015. a tunnitasu alammääraks 2,34 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 390 eurot.
§ 2. Rakendussätted

(1) Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2013. a määrus nr 6 „Töötasu alammäära kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Taavi Rõivas
Sotsiaalminister

Heiki Loot
Riigisekretär