Väljaandja: Vabariigi Valitsus
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT I, 23.12.2017, 49

Töötasu alammäära kehtestamine

Vastu võetud 21.12.2017 nr 189

Määrus kehtestatakse töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel.
§ 1. Töötasu alammäära kehtestamine

Kehtestada alates 1. jaanuarist 2018. a tunnitasu alammääraks 2,97 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 500 eurot.
§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015. a määrus nr 139 „Töötasu alammäära kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.
§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Heiki Loot
Riigisekretär