Väljaandja: Tervise- ja tööminister
Akti liik: määrus
Teksti liik: terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 02.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT I, 29.06.2018, 95

Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu

Vastu võetud 28.11.2016 nr 62
RT I, 29.11.2016, 14
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse töölepingu seaduse § 66 lõike 8 ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 10 lõike 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamist:
1) töölepingu seaduse §-des 56 ja 57 ettenähtud alaealise ja osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkuse 28 kalendripäeva ületava puhkuseosa eest;
2) töölepingu seaduse §-s 60 ettenähtud isapuhkuse, § 63 lõikes 1 ettenähtud lapsepuhkuse ja lõikes 2 ettenähtud puudega lapse vanema lapsepuhkuse ning §-s 651 ettenähtud hoolduspuhkuse eest;
[RT I, 29.06.2018, 78 - jõust. 02.07.2018]
3) töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 10 lõikes 5 ettenähtud lapse rinnaga toitmiseks antud vaheaegade eest.
§ 2. Puhkusetasu ja keskmise töötasu arvutamine

(1) Puhkusetasu alaealise ja osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkuse 28 kalendripäeva ületava puhkuseosa eest arvutatakse töölepingu seaduse § 29 lõike 8 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” §-s 4 sätestatud korras.

(2) Keskmine töötasu isapuhkuse, puudega lapse lapsepuhkuse ning lapse rinnaga toitmiseks antud vaheaegade eest arvutatakse töölepingu seaduse § 29 lõike 8 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” §-s 3 sätestatud korras.

(3) Lapsepuhkuse ja hoolduspuhkuse puhkusetasu arvutamisel korrutatakse töötaja kasutatud lapsepuhkuse või hoolduspuhkuse tööpäevade arv töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kuu keskmise tööpäeva töötasu määraga. Ühe kuu keskmise tööpäeva töötasu määra leidmiseks jagatakse töötasu alammäär kalendriaasta tööpäevade arvu ja arvu 12 jagatisega.
[RT I, 29.06.2018, 78 - jõust. 02.07.2018]

(4) Puhkusetasu ja keskmise töötasu arvutamisel on tööandjal õigus nõuda dokumente, mis tõendavad töötaja õigust alaealise või osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkusele, isapuhkusele, lapsepuhkusele, puudega lapse vanema lapsepuhkusele, hoolduspuhkusele või lapse rinnaga toitmiseks antud vaheaegadele.
[RT I, 29.06.2018, 78 - jõust. 02.07.2018]

(5) Hoolduspuhkuse õigust tõendavate dokumentide esitamiseks tööandjale, peab töötajal olema selleks täisealise sügava puudega isiku või tema eestkostja nõusolek, kelle hooldamiseks puhkust kasutada soovitakse. Hoolduspuhkuse õigust tõendavateks dokumentideks on:
1) kehtiv sügava puude raskusastme tuvastamise otsus;
2) väljavõte rahvastikuregistrist, mis tõendab, et puhkust kasutada sooviv töötaja on isiku, kelle hooldamiseks puhkust kasutada soovitakse, otsejoones ülenev või alanev sugulane, vend, õde, poolvend, poolõde või abikaasa;
3) notariaalne kooseluleping, kui isik, kelle hooldamiseks puhkust kasutada soovitakse, on töötaja registreeritud elukaaslane;
4) otsus eestkostja või hooldaja määramise kohta.
[RT I, 29.06.2018, 78 - jõust. 02.07.2018]
§ 3. Tööandja kohustus maksta puhkusetasu ja keskmist töötasu

(1) Käesoleva määruse §-s 1 ettenähtud juhtudel arvutab ja maksab töötajale puhkusetasu ja keskmise töötasu tööandja.

(2) Tööandjal on õigus nõuda kirjalikku avaldust, milles töötaja märgib, et tema ega lapse teine vanem ei ole kasutanud ega soovi kasutada lapsepuhkust või puudega lapse vanema lapsepuhkust teise tööandja juures. Kui töötaja või lapse teine vanem on kasutanud või soovib kasutada lapsepuhkust või puudega lapse vanema lapsepuhkust teise tööandja juures, tuleb töötajal oma avalduses märkida teise tööandja juures kasutatud ja kasutatavate puhkuse päevade arv ja periood.

(3) Tööandjal on õigus nõuda kirjalikku avaldust, milles töötaja märgib, et ta ei ole kasutanud ega soovi kasutada isapuhkust teise tööandja juures. Kui töötaja on kasutanud või soovib kasutada isapuhkust teise tööandja juures, tuleb töötajal isapuhkuse kasutamise avalduses märkida teise tööandja juures kasutatud ja kasutatavate isapuhkuse päevade arv ja periood.

(4) Tööandjal on õigus nõuda kirjalikku avaldust, milles töötaja märgib, et tema ega teised selleks õigust omavad isikud ei ole kasutanud ega soovi kasutada hoolduspuhkust teise tööandja juures. Kui töötaja või teised selleks õigust omavad isikud on kasutanud või soovivad kasutada hoolduspuhkust teise tööandja juures, tuleb töötajal oma avalduses märkida teise tööandja juures kasutatud ja kasutatavate hoolduspuhkuse päevade arv ja periood.
[RT I, 29.06.2018, 78 - jõust. 02.07.2018]
§ 4. Hüvitamise taotluse andmete loetelu

(1) Hüvitatava summa riigieelarvest ülekandmiseks esitab tööandja Sotsiaalkindlustusametile järgmised andmed:
1) tööandja nimi, registri- või isikukood, kontaktandmed;
2) hüvitise taotlemise alus;
3) töötaja nimi ja isikukood;
4) lapse nimi ja isikukood;
41) sügava puudega isiku nimi ja isikukood;
[RT I, 29.06.2018, 78 - jõust. 02.07.2018]
5) arvelduskonto ja hüvitisena taotletav summa;
6) kalendriaasta, mille eest hüvitist taotletakse;
7) puhkuse kasutamise kuu ja aasta;
8) puudega lapse vanema lapsepuhkuse, isapuhkuse ja hoolduspuhkuse korral ka puhkuse kasutamise kuupäevad.
[RT I, 29.06.2018, 78 - jõust. 02.07.2018]

(2) Kui isapuhkust kasutatakse kahe kuu jooksul enne eeldatavat sünnituse tähtpäeva, esitatakse lapse nime ja isikukoodi asemel lapse ema nimi ja isikukood ning lapse eeldatav sünnikuupäev.

(3) Asutused, kelle teenistujate koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus, ei pea esitama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud andmeid. Hüvitamise taotlus esitatakse vastavalt Sotsiaalkindlustusameti ja asutuse kokkuleppele.
§ 5. Andmete õigsus

(1) Hüvitamise taotluses märgitud andmete õigsuse eest vastutab tööandja.

(2) Sotsiaalkindlustusametil on õigus kontrollida tööandja esitatud andmete õigsust ja hüvitamise taotluse koostamise aluseks olnud dokumente.
§ 6. Üleminekusäte

Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud taotlustele kohaldatakse enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamise korda.
§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.