Väljaandja : Vabariigi Valitsus
Akti või dokumendi liik : määrus
Teksti liik : algtekst, terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp : Hetkel kehtiv
Avaldamismärge : RTI, 21.12.2006, 57, 428

«Töötuskindlustuse seaduse» alusel Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutamise kord
Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määrus nr 253

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 9 lõike 6 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib «Töötuskindlustuse seaduse» alusel Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutamist töötuskindlustushüvitise suuruse arvutamiseks.

§ 2. Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutamine

(1) Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutamisel on aluseks järgmised andmed:
1) eelmisel kalendriaastal laekunud kindlustatute töötuskindlustusmaksete kogusumma;
2) eelmisel kalendriaastal kehtinud kindlustatu töötuskindlustusmakse määr;
3) kindlustatute koguarv eelmisel kalendriaastal.

(2) Eesti keskmine ühe kalendripäeva töötasu arvutatakse järgmiselt:
1) eelmisel kalendriaastal laekunud kindlustatute töötuskindlustusmaksete kogusumma jagatakse eelmisel kalendriaastal kehtinud kindlustatu töötuskindlustusmakse määraga;
2) punkti 1 kohaselt saadud tulemus jagatakse kindlustatute koguarvuga eelmisel kalendriaastal;
3) punkti 2 kohaselt saadud tulemus jagatakse eelmise kalendriaasta kalendripäevade arvuga.

(3) Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu eelmisel kalendriaastal arvutab Eesti Töötukassa Maksu- ja Tolliameti andmete alusel hiljemalt jooksva kalendriaasta kolmandal tööpäeval.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Rein RANDVER

Sotsiaalminister Jaak AAB

Riigisekretär Heiki LOOT