Väljaandja : Rahandusminister
Akti või dokumendi liik : määrus
Teksti liik : algtekst, terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp : 31.12.2008
Avaldamismärge : RTL, 11.12.2007, 93, 1543

Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine
Rahandusministri 26. novembri 2007. a määrus nr 53

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 22 lõike 6 ja § 44 lõike 7 ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 7 alusel.

§ 1. Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonid

Kehtestada järgmised residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonide vormid:
1) vorm A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» (lisa 1);
2) vormi A lisa «Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 ja 9.9 lisalehed» (lisa 2);
3) vorm E «Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu» (lisa 3);
4) vorm MM «Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu» (lisa 4);
5) vormi MM lisa 1 «Osalused madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus» (lisa 5);
6) vormi MM lisa 2 «Ettevõtluse tuludest suuremate kulude arvestus» (lisa 6).

§ 2. Rakendussätted

(1) Rahandusministri 13. novembri 2006. a määrus nr 54 «Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine» (RTL 2006, 82, 1514) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.11.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-07753.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6