Väljaandja : Rahandusminister
Akti või dokumendi liik : määrus
Teksti liik : algtekst, terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 19.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp : 31.12.2009
Avaldamismärge : RTL, 16.01.2009, 6, 71

«Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine
Rahandusministri 8. jaanuari 2009. a määrus nr 1

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 40 lõigete 5 ja 6, § 50 lõike 9, § 54 lõike 3, § 56 lõike 3, § 561, § 57 lõike 2, § 571 lõike 6, § 572 lõigete 5 ja 8, «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 7, «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 2 ning «Kogumispensionide seaduse» § 11 lõike 1 punktide 4 ja 5 alusel.

§ 1. Deklaratsioonide ja tõendite vormid

Kehtestada järgmised deklaratsioonide ja tõendite vormid:
1) deklaratsiooni vorm TSD «Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon»(lisa 1);
2) vormi TSD lisa 1 «Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks» (lisa 2);
3) vormi TSD lisa 2 «Mitteresidendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks» (lisa 3);
4) vormi TSD lisa 3 «Mitteresidendist juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks» (lisa 4);
5) vormi TSD lisa 4 «Erisoodustused» (lisa 5);
6) vormi TSD lisa 5 «Kingitused ja annetused ning vastuvõtukulud» (lisa 6);
7) vormi TSD lisa 6 «Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed ning mitteresidendi püsiva tegevuskoha kasumieraldised»(lisa 7);
8) vormi TSD lisa 61«Vormi TSD lisa 6 tabelid 1–7» (lisa 71);
9) vormi TSD lisa 7 «Dividendid, muud kasumieraldised ja väljamaksed omakapitalist» (lisa 8);
10) vormi TSD lisa 71«Vormi TSD lisa 7 lisalehed 1–3» (lisa 81);
11) deklaratsiooni vorm ESD «Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel» (lisa 10);
12) tõendi vorm TSM «Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutuste tõend» (lisa 11);
13) tõendi vorm TSM 1 «Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutatud sotsiaalmaksu tõend» (lisa 12);
14) tõendi vorm TM 1 «Mitteresidendist juriidilisele isikule tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu tõend» (lisa 13);
15) vorm INF 1 «Dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete ning nende saajate deklaratsioon» (lisa 14);
16) vorm INF 2 «Füüsiliste isikute tasutud eluasemelaenu intresside deklaratsioon» (lisa 15);
17) vorm INF 3 «Füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklaratsioon» (lisa 16);
18) vorm INF 4 «Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon» (lisa 17);
19) vorm INF 5 «Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel füüsilistelt isikutelt saadud kindlustusmaksete deklaratsioon» (lisa 18);
20) vorm INF 6 «Füüsiliste isikute soetatud vabatahtliku pensionifondi osakute ja nende soetamisel makstud summade deklaratsioon» (lisa 19);
21) vorm INF 7 «Füüsiliste isikute tasutud õppelaenu intresside deklaratsioon» (lisa 20);
22) vorm INF 8 «Füüsiliste isikute tasutud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksude deklaratsioon» (lisa 21);
23) vorm INF 9 «Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioon» (lisa 22);
24) vorm INF 10 «Ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksude kasutamise deklaratsioon» (lisa 23);
25) vorm INF 11 «Mittemaksustatavate dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete deklaratsioon» (lisa 24);
26) vorm INF 12 «Mitteresidentidele makstud intressi deklaratsioon» (lisa 25);
27) vorm INF 14 «Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon» (lisa 27);
28) vorm INF 15 «Mitteresidendi kinnisasja, piiratud asjaõiguse või registrisse kantud vallasasjaga tehtud tehingute deklaratsioon» (lisa 28);
29) tõendi vorm TD «Omakapitalist tehtud väljamaksete tõend» (lisa 29).

§ 2. Rakendussätted

(1) Tunnistatakse kehtetuks rahandusministri 18. juuli 2008. a määrus nr 22 «Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioonide ja tõendite vormide ning täitmise korra kinnitamine» (RTL 2008, 66, 942).

(2) Kuni 2008. aasta 31. detsembrini tehtud väljamaksete, erisoodustuste ja kasumieraldiste deklareerimisel rakendatakse rahandusministri 24. detsembri 2003. a määrust nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine» (RTL 2004, 4, 45; 2008, 28, 419).

(3) 2008. aasta kohta esitatava maksusoodustuste kasutamisega seotud informatsiooni ja 2008. aastal mitteresidendi kinnisasja, piiratud asjaõiguse või registrisse kantud vallasasjaga tehtud tehingute deklareerimisel rakendatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud määrust.

(4) Paragrahvi 1 ja § 2 lõikeid 2 ja 3 rakendatakse 2009. aasta 1. jaanuarist.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 9.01.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-00136.