Helve Toomla

•• Kas töölepingus võib kokku leppida palga maksmiseks muus vääringus kui Eesti kroon, näiteks USA dollarites või eurodes?

See on lubatud ainult juhul, kui töötatakse välisriigis. Eestis töötamise korral tuleb palka maksta ainult Eesti kroonides. Nõue tuleneb rahaseadusest, mille järgi ainus seaduslik maksevahend Eesti Vabariigis on Eesti kroon ja mis selgelt ütleb, et Eesti Vabariigis asuvatel juriidilistel ja füüsilistel isikutel ei ole õigust kasutada omavahelistes arveldustes muid maksevahendeid. Kui meie riigis kehtestatakse euro, siis muudetakse vastavalt ka rahaseadust ja loomulikult tuleb siis ka palka eurodes maksta.

•• Töölepinguga on ette nähtud 40-tunnine töönädal, samas käib tasustamine tükitöö alusel. Ületundidel tehtud töö eest lisatasu ei maksta. Kas see tähendab seda, et võin siis ka “alatunde” teha?

Kui tükipalgaline töötaja teeb ületunnitööd, tuleb tallegi vastavat lisatasu maksta, sest töö-ajanorm on ju temalgi. Ületunnitöö on üldjuhul võimalik poolte kokkuleppel, s.t tööandja on nõus töötaja sooviga teha tööd üle tööajanormi ja vastupidi – kui tööandja taotleb, et töötaja kauem töötaks, peab selleks olema töötaja nõusolek.
Kui töötaja jääb ilma tööandja nõusolekuta ja vahel koguni tema tahte vastaselt kauemaks tööle, et rohkem toodangut anda ja sellega oma palka suurendada, siis ei ole see ületunnitöö ja selle eest lisatasu nõuda ei saa.
See, kui palju päevas, nädalas, kuus jne tööd tuleb teha, on määratud tööajanormiga. Kui töölepingus on kokkulepe täis-tööajaga töötamiseks, siis on töötaja kohustatud kaheksa tundi päevas ja 40 tundi nädalas või sama normi alusel määratud aja töötama ja tööandja on kohustatud teda selleks ajaks tööga kindlustama.
Mingeid “alatunde” töötaja ühepoolselt teha ei saa. Tööandjal, kes tööajanormi ulatuses töötajat tööga ei kindlusta, tuleb teha juurdemakse, see tähendab, et palka peab maksma kogu töölepingus kokkulepitud tööajanormi järgsete päevade või tundide eest.

•• Töötan asutuses poole kohaga. Tööaeg on 8.15-12.15. Kas riigipühaeelne lühendatud tööaeg laieneb ka minule ja millises ulatuses?

Töö- ja puhkeaja seaduse kohaselt lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra. Kui töötaja töötab osalise tööajaga, lüheneb sama aja võrra ka tema tööpäev, 4-tunnise tööpäeva puhul jääb see siis 1-tunniseks.
Pidanuks seadusandja silmas ainult 8-tunnise üldise riikliku normi järgse tööpäeva lühendamist, tulnuks see nii ka seadusesse kirjutada. Kehtiva sätte sõnastuse järgi tuleb lühendada töö-päeva, kestku see 8 või 4 tundi.