Helve Toomla
jurist

•• Kuidas tasustatakse päevi, mil ma viibin õppepuhkusel? Täiskasvanute koolituse seadus ütleb, et tööandja säilitab tasemekoolitusega seotud õppepuhkusel viibivale töötajale või teenistujale kümneks päevaks keskmise töötasu. Ülejäänud õppepuhkuse päevadeks säilitab tööandja töötaja või teenistuja töötasu vähemalt kehtiva miinimumpalga ulatuses. Kas miinimumpalk on riiklikult kehtestatud või on tegu miinimumiga, mis kehtib minu ametikohale?

Täiskasvanute koolituse seaduses ei öelda, et säilitamisele kuulub riigi alampalk. Kollektiivleping, sealhulgas laiendatud kollektiivleping, mis kehtib kõigile teatud ala töötajatele, võib ette näha riigi omast kõrgema alampalga. Nii oli möödunud aastal arstide alampalk 66, õdedel jt keskastme tervishoiutöötajatel 34 ja hooldustöötajatel 23 krooni tunnis. Kui õppepuhkusel käis keegi nende ametite pidajaist, tuli talle maksta laiendatud kollektiivlepingus näidatud alampalka.

•• Kui tööaega arvestatakse summeeritult ja tööpäev kestab 12 tundi, siis kuidas käib lõunapausi arvestamine? Kui on arvestatud tööpäeva jooksul pause kaks korda 20 minutit ja üks kord 30 minutit, siis kas need pausid arvestatakse tööpäeva pikkusest maha või jäävad need 12 tunni sisse?

Üldjuhul puhkamiseks ja einetamiseks antavat vähemalt 30-minutilist vaheaega tööaja hulka ei arvata, olenemata tööaja arvestuse viisist. Puhkepausid, mida tuleb anda töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmiseks, samuti muud vaheajad, mis on teistes õigusaktides, kollektiivlepingus, vahetuste ajakavas või töölepingus ette nähtud, lähevad tööaja sisse. Kui küsija teeb 12-tunnise tööpäeva ja selle aja sees on lõunaaega 30 minutit, siis saab ta tööajana kirja 11 tundi ja 30 minutit. Täpsemalt peaks tööaeg olema reguleeritud töösisekorraeeskirjas.