Avaldamismärge : RTL, 14.01.2003, 6, 55

Rahandusministri 27. detsembri 2002. a määrus nr 152

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377; 111, 662) § 40 lõigete 5 ja 6, § 54 lõike 3, § 56 lõike 21, § 571 lõike 6, «Sotsiaalmaksuseaduse» (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662) § 9 lõike 7, «Töötuskindlustuse seaduse» (RT I 2001, 59, 359; 82, 488; 2002, 44, 284; 57, 357; 61, 375; 89, 511; 111, 663) § 42 lõike 2 ning «Kogumispensionide seaduse» (RT I 2001, 79, 480; 2002, 23, 131; 44, 284; 102, 600; 105, 612; 111, 662) § 10 lõike 1 punktide 3 ja 4 alusel.

§ 1. Deklaratsioonide ja tõendite vormid

Kehtestada järgmised deklaratsioonide ja tõendite vormid:
1) deklaratsiooni vorm TSD «Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioon» (lisa 1);
2) vormi TSD lisa 1 «Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvestatud sotsiaalmaks isikute lõikes» (lisa 2);
3) vormi TSD lisa 2 «Mitteresidendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvestatud sotsiaalmaks isikute lõikes» (lisa 3);
4) vormi TSD lisa 3 «Mitteresidendist juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks isikute lõikes» (lisa 4);
5) vormi TSD lisa 4 «Erisoodustused» (lisa 5);
6) vormi TSD lisa 5 «Kingitused ja annetused ning vastuvõtukulud» (lisa 6);
7) vormi TSD lisa 6 «Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed» (lisa 7);
8) vormi TSD lisa 7 «Dividendid ja muud kasumieraldised» (lisa 8);
9) vormi TSD lisa 8 «Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu arvestamine maksulepingu alusel» (lisa 9);
10) deklaratsiooni vorm ESD «Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel» (lisa 10);
11) tõendi vorm TSM «Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvestatud sotsiaalmaksu tõend» (lisa 11);
12) tõendi vorm TSM 1 «Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvestatud sotsiaalmaksu tõend» (lisa 12);
13) tõendi vorm TM 1 «Mitteresidendist juriidilisele isikule tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu tõend» (lisa 13);
14) vorm INF 1 «Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate deklaratsioon» (lisa 14);
15) vorm INF 2 «Füüsiliste isikute poolt tasutud eluasemelaenu intresside deklaratsioon» (lisa 15);
16) vorm INF 3 «Füüsiliste isikute poolt tasutud koolituskulude deklaratsioon» (lisa 16);
17) vorm INF 4 «Saadud kingituste ja annetuste ning nende kasutamise deklaratsioon» (lisa 17);
18) vorm INF 5 «Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel füüsilistelt isikutelt saadud kindlustusmaksete deklaratsioon» (lisa 18);
19) vorm INF 6 «Füüsiliste isikute poolt soetatud vabatahtliku pensionifondi osakute ja nende soetamisel makstud summade deklaratsioon» (lisa 19);
20) vorm INF 7 «Füüsiliste isikute poolt tasutud õppelaenu intresside deklaratsioon» (lisa 20);
21) vorm INF 8 «Füüsiliste isikute poolt tasutud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksude deklaratsioon» (lisa 21).

§ 2. Määruse muutmine

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruses nr 119 «Tulumaksuseadusest tulenevate mitteresidentidega seotud dokumendivormide kinnitamine» (RTL 2000, 1, 1; 105, 1637; 2001, 11, 151) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 1 punktid 1 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) määruse §-st 2 jäetakse välja sõnad «koos maksudeklaratsiooni vormiga FT 2».

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks rahandusministri 27. augusti 1998. a määrus nr 67 «Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» (RTL 1998, 273/274, 1126; 2001, 83, 1144; 131, 1914; 2002, 62, 929; 121, 1757).

Minister Harri ÕUNAPUU

Kantsler Aare JÄRVAN