Väljaandja: Vabariigi Valitsus
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge: RT I, 22.12.2015, 51

Töötasu alammäära kehtestamine

Vastu võetud 18.12.2015 nr 139

Määrus kehtestatakse töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel.

§ 1. Töötasu alammäära kehtestamine
(1) Kehtestada alates 1. jaanuarist 2016. a tunnitasu alammääraks 2,54 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot.
(2) Kehtestada alates 1. jaanuarist 2017. a tunnitasu alammääraks 2,78 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 470 eurot.

§ 2. Rakendussätted
(1) Vabariigi Valitsuse 28. novembri 2013. a määrus nr 166 „Töötasu alammäära kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.
(2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Heiki Loot
Riigisekretär