Tõnu Vare

Tööõnnetuskindlustuse eesmärk on motiveerida firmasid töökeskkonda parandama.

Tööinspektsioonis mullu registreeritud ligi 3500 tööõnnetusest moodustavad rasked tööõnnetused pea kolmandiku (29%).
Sotsiaalministeeriumi arvates aitab töökeskkonnast tulenevat tervisekahju vähendada tervisekaitse- ja töötervishoiusüsteemi muutmine tervisekahjusid ennetavaks. Samuti tuleks tõhustada töökeskkonna ohutusnõuete järelevalvet.
Eesmärk: ohutu töökeskkond
Veel vajab väljatöötamist süsteem, millega motiveerida tööandjaid looma ohutut töökeskkonda. Seda eesmärki täidab ka tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse algatamine, mis praeguseks näitab edenemise märke. Kindlustus oli maikuus arutusel valitsuskabineti nõupidamisel.
Parimaks lahenduseks pakub sotsiaalministeerium tööandjate poolt finantseeritava tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse kehtestamist, mis motiveeriks tööandjaid parandama töökeskkonda, et seeläbi hoida ära tööõnnetusi ning säästa töötajate tervist.

Tööõnnetuste hulga statistika puhul tuleb silmas pidada, et kui igal aastal registreeritakse 100 000 töötaja kohta Eestis keskmiselt 550 tööõnnetust, siis Eurostati andmeil on Euroopa Liidus keskmiselt 3300 tööõnnetust ehk kuus korda rohkem. See viitab, et Eestis ei teatata kõigist tööõnnetustest, mida aitaks vähendada tööandja kohustusliku tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse süsteemi rakendamine, tõdeb sotsiaalministeeriumi ülevaade “Tööturg ja tööelu 2005”.
2005. aastal juhtunud 3300 tööõnnetuse kuluks riigi tasandil on arvestuslikult 79,8 miljonit krooni, mis moodustab 0,15% riigieelarvest.
Arvestades, et Eestis on ilmselt tegemist tööõnnetuste alaraporteerimisega, siis kasutades tööõnnetuste prognoosiks 9000 õnnetust aastas, saab sotsiaalministeerium kulutuste mudeli abil tööõnnetuste maksumuseks riigi tasandil 136,3 miljonit krooni, mida on 0,25% eelmise aasta riigieelarvest.

Kavandatav uus kindlustusliik:

Tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse arutelu
venib juba aastaid
Tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus hüvitaks:
•• ajutisest töövõimetusest tekkinud sissetulekute vähenemise
•• püsivast töövõimetusest tekkinud sissetulekute vähenemise
•• ravikulud
•• taastuskulud
•• kindlustatud isiku surmast tuleneva ülalpeetavate sissetuleku vähenemise ja pereliikmete muud kulud
•• isiklike asjade hävimisest või kahjustamisest tekkinud kahju
•• kindlustusjuhtumiga seotud mittevaralise kahju ehk niinimetatud valu ja vaeva

Luule Käis
jurist

Üle aasta väldanud lapsehoolduspuhkuselt naasnud töötaja puhkuseraha arvutatakse korrigeeritud palgamäära alusel.

Puhkusetasu suurus sõltub üldjuhul puhkusele eelnenud kuue kuu palgast. Töötajale, kes on kuue kuu jooksul saanud ühesugust palka, säilitatakse see ka puhkuse ajaks.

Neile, kes on saanud tükipalka või kellele on lisaks põhipalgale makstud töö tulemustest sõltuvat preemiat või lisatasu, tehakse arvutus päevatasu kaudu. Kuidas aga saada puhkusetasu suurus sel juhul, kui töötaja ei ole töö- või teenistussuhte peatumise tõttu eelnevalt tööl olnud ega palka saanud, olles näiteks ajateenistuses või lapsehoolduspuhkusel?

Palgamäära leidmine

Puhkusetasu arvutamise korra järgi tehakse siis arvutus päevatasu kaudu, kuid selle arvutamise aluseks võetakse töötaja palgamäär, mis peab olema töölepingus kirjas.

Palgamäär jagatakse puhkusele jäämise kuu kalendripäevade arvuga (v.a riigipühad), tulemus ongi päevatasu ja see korrutatakse puhkuse kalendripäevadega.

Mõnikord esineb praktikas, et tükipalka saava töötaja tööleping on puudulikult vormistatud ja seal ei ole palgamäära kirjas. Tavaliselt tahetakse siis arvutamisel aluseks võtta palga alammäär, kuid see ei ole õige. Puhkusetasu arvutamise korra järgi asendatakse puuduv palgamäär keskmise palgaga aja eest, mil töötaja oli tööga kindlustatud.

See tähendab, et abi tuleb otsida n-ö tühjadele kuudele eelnenud perioodist, mil töötajale maksti palka. Selle palga alusel arvutatakse keskmine kuupalk, see loetakse töötaja kuupalgamääraks ja sellest arvutatakse päevatasu.

Palgamäära korrigeering

Nii arvutatakse puhkusetasu kõikidel juhtudel, kui töölepingu peatumise periood ei ületa 12 kuud. Kui töölepingu peatumine on pikem kui aasta, tuleb enne puhkusetasu arvutamist töölepingujärgset palgamäära korrigeerida.

Enamasti tekib korrigeerimise vajadus lapsehoolduspuhkuse lõppedes, kui töötaja soovib enne tööleasumist ära kasutada saadaolevad puhkusepäevad või kui tööleping lõpetatakse ja vaja on maksta hüvitist kasutamata puhkusepäevade eest.

Lapsehoolduspuhkuse tõttu töölt eemaloleku periood võib olla küllaltki pikk - kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni - ja seepärast peetakse vajalikuks aastaid tagasi kokkulepitud palgamäära korrigeerimist. Korrigeerimine toimub palga alammäära muutumise indeksi abil.

Selleks jagatakse arvutamise ajal kehtiv palga alammäär töölt ärajäämise (töölepingu peatumise) ajal kehtinud alammääraga. Nii saadakse indeksi väärtus, mis korrutatakse töölepingujärgse palgamääraga. Tulemuseks on korrigeeritud palgamäär, millest arvutatakse päevatasu ja seejärel kogu puhkusetasu.

Siiski on korrigeeritud palgamäära kasutamine piiratud. Seda ei võeta arvutamisel alu-seks, kui korrigeeritud määr on statistikaameti poolt avaldatud viimase kvartali riigi keskmisest brutokuupalgast suurem. Siis jääb aluseks riigi keskmine brutokuupalk, mitte korrigeeritud palk.

Korrigeerimist ei tehta, kui palgamäärad on kehtestatud seaduse, vabariigi valitsuse või kohaliku omavalitsuse volikogu määrusega või on kollektiivlepingus kokku lepitud. Siis arvutatakse puhkusetasu kehtiva palgamäära alusel.

Keeruline skeem

Tallinna ja Harjumaa töövaidluskomisjoni esinaise Thea Rohtla sõnul tuleb neil ikka aeg-ajalt indekseerida ja korrigeeritud palgalt puhkuseraha arvutada.

Töötajad seda küll ei nõua, sest nemad ei tea sellest midagi - liiga keeruline, kuid töövaidluskomisjonil tuleb enda arvutustes näidata, kuidas nad ühe või teise summani jõuavad, rääkis Rohtla.

"Inimene oskab küsida eelkõige oma lepingus olevat palka," lisas ta.

Töötajate teadmatust tõdes ka Balti Spooni personalijuht Helo Tamme. Siiski ei kasutata nende teadmatust ära, vaid arvutatakse neile puhkuseraha korrigeeritud palgalt. "Võtame määruse ette ja ajame näpuga järge, kuidas see ikka käib," ütles Tamme. "Töötajad ei tea, mis summa on tulemas, nad on unustanud, palju neil puhkust saadagi on."

Palgamäära korrigeerimine indeksiga ei ole palga tõstmine
Heli Raidve
ASi Heli Raidve Tööõigusabi jurist

Puhkusetasu arvutamiseks palgamäära korrigeerimine indeksiga ei ole töötaja palga tõstmine ega korrigeerimine või ajakohastamine.

Kui töötaja oli nt kolm aastat (või suisa kuus aastat) lapsehoolduspuhkusel ja tuleb tööle, siis ei toimu palga ajakohastamist (eeldusel, et palk ei ole alla kehtiva miinimumpalga). Töötaja saab ikkagi töölepingus kokku lepitud (kirjas olevat) palka (kahe järjestikuse lapse korral esimese lapse eelset palka).

Palgamäära korrigeerimine indeksiga toimub ühekordselt ainult kahel juhul. Esiteks: puhkusetasu arvutamise korra kohaselt puhkusetasu arvutamiseks, kui töötaja pole vähemalt 12 kuud palka saanud. Puhkusetasu arvutatakse korrigeeritult palgamääralt. Teiseks: keskmise palga arvutamise korra kohaselt keskmise palga arvutamiseks, kui töötaja pole vähemalt 12 kuud palka saanud.

Töötaja ei tohi kaotada

Näiteks kui töötaja oli kolm aastat lapsehoolduspuhkusel, läheneb aeg tööle asumiseks, kuid vahepeal on töötaja ametikoht likvideeritud ja talle teatatud koondamisest. Kohe pärast lapsehoolduspuhkuse lõppu töötaja koondatakse ja talle peab maksma nt kahe kuu keskmise palga hüvituseks. Kuna töötaja pole tööl käinud, ei ole keskmise palga arvutamiseks võimalik võtta aluseks eelnevate kuude palka. Keskmise palga arvutamise korra kohaselt toimub ka nüüd palgamäära indekseerimine.

Indekseerimise tulemusena ei saa töötaja keskmises palgas ja puhkusetasus, võrreldes töölepingus kokku lepituga, kaotada.

Helve Toomla

•• Kas töölepingus võib kokku leppida palga maksmiseks muus vääringus kui Eesti kroon, näiteks USA dollarites või eurodes?

See on lubatud ainult juhul, kui töötatakse välisriigis. Eestis töötamise korral tuleb palka maksta ainult Eesti kroonides. Nõue tuleneb rahaseadusest, mille järgi ainus seaduslik maksevahend Eesti Vabariigis on Eesti kroon ja mis selgelt ütleb, et Eesti Vabariigis asuvatel juriidilistel ja füüsilistel isikutel ei ole õigust kasutada omavahelistes arveldustes muid maksevahendeid. Kui meie riigis kehtestatakse euro, siis muudetakse vastavalt ka rahaseadust ja loomulikult tuleb siis ka palka eurodes maksta.

•• Töölepinguga on ette nähtud 40-tunnine töönädal, samas käib tasustamine tükitöö alusel. Ületundidel tehtud töö eest lisatasu ei maksta. Kas see tähendab seda, et võin siis ka “alatunde” teha?

Kui tükipalgaline töötaja teeb ületunnitööd, tuleb tallegi vastavat lisatasu maksta, sest töö-ajanorm on ju temalgi. Ületunnitöö on üldjuhul võimalik poolte kokkuleppel, s.t tööandja on nõus töötaja sooviga teha tööd üle tööajanormi ja vastupidi – kui tööandja taotleb, et töötaja kauem töötaks, peab selleks olema töötaja nõusolek.
Kui töötaja jääb ilma tööandja nõusolekuta ja vahel koguni tema tahte vastaselt kauemaks tööle, et rohkem toodangut anda ja sellega oma palka suurendada, siis ei ole see ületunnitöö ja selle eest lisatasu nõuda ei saa.
See, kui palju päevas, nädalas, kuus jne tööd tuleb teha, on määratud tööajanormiga. Kui töölepingus on kokkulepe täis-tööajaga töötamiseks, siis on töötaja kohustatud kaheksa tundi päevas ja 40 tundi nädalas või sama normi alusel määratud aja töötama ja tööandja on kohustatud teda selleks ajaks tööga kindlustama.
Mingeid “alatunde” töötaja ühepoolselt teha ei saa. Tööandjal, kes tööajanormi ulatuses töötajat tööga ei kindlusta, tuleb teha juurdemakse, see tähendab, et palka peab maksma kogu töölepingus kokkulepitud tööajanormi järgsete päevade või tundide eest.

•• Töötan asutuses poole kohaga. Tööaeg on 8.15-12.15. Kas riigipühaeelne lühendatud tööaeg laieneb ka minule ja millises ulatuses?

Töö- ja puhkeaja seaduse kohaselt lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra. Kui töötaja töötab osalise tööajaga, lüheneb sama aja võrra ka tema tööpäev, 4-tunnise tööpäeva puhul jääb see siis 1-tunniseks.
Pidanuks seadusandja silmas ainult 8-tunnise üldise riikliku normi järgse tööpäeva lühendamist, tulnuks see nii ka seadusesse kirjutada. Kehtiva sätte sõnastuse järgi tuleb lühendada töö-päeva, kestku see 8 või 4 tundi.

Ranno Tingas
Ernst & Young Balticu juhtiv maksukonsultant

Tulumaksuseaduse juulist jõustunud muudatused suurendavad nende sõiduautode ringi, mille tööks kasutamist töötajale maksuvabalt kompenseeritakse.

Sellele vaatamata on endiselt soodsam tööandja autoga seotud kulude kandmine kui töötaja auto kasutamise eest hüvitise maksmine.

Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise maksuvaba hüvitise eesmärk on hüvitada töötajale tööülesannete täitmisega seotud kulud lihtsustatult, ilma, et oleks vaja konkreetseid kuludokumente.

Teisest küljest on sellisele hüvitisele seatud limiidid, mis on kahjuks liiga väikesed ning tegelikkuses hoopis piiravad võimalusi töötaja kulude hüvitamisel.

Tulumaksuseadus lubab maksta sellist maksuvaba hüvitist töötajale, avalikule teenistujale ja juhatuse liikmele (või seda asendava organi liikmele).

Auto omand ei loe

Aastate jooksul on probleeme tekitanud küsimus, kellele kuuluva auto puhul saab töötajale nimetatud hüvitist maksta.

Kuni juuni lõpuni kehtiva seaduse redaktsiooni kohaselt saab hüvitist maksta, kui sõiduauto on töötaja omandis või töötaja kasutab seda liisingulepingu alusel. Riigikogu on aga selle piirangu 1. juulist kaotanud.

Seega saab edaspidi maksta isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist näiteks ka siis, kui auto on liisinud töötaja elukaaslane, kui see kuulub töötaja sugulasele või on töötaja selle üürinud. Oluliseks jääb, et see sama auto ei oleks samal ajal tööandja valduses, kui näiteks töötaja on andnud auto tööandjale üürile.

Hüvitise saajalt tasub endiselt küsida auto registreerimistunnistuse koopiat.

Keelatud ei ole mitmele inimesele sama auto töösõitudeks kasutamise eest hüvitise maksmine, kuid sel juhul ei saa need sõidud olla samal ajal. Samas ei ole hüvitise maksmise aluseks mitte auto omamise fakt, vaid ikkagi sellega töösõitude tegemine.

Väikesed piirmäärad

Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitisele on valitsus kehtestanud piirmäärad, mida maksuhaldur jälgib piinliku täpsusega.

Nimelt kui arvestust ei peeta, siis on lubatud maksta hüvitist kuni 1000 krooni kuus ja kui arvestust peetakse, siis on maksuvaba hüvitise suuruseks 4 kr/km, kuid mitte üle 2000 krooni kuus.

Oluline on, et hüvitis ei ületaks kuu kohta nimetatud summat, samas pole oluline, millisel kuul see välja makstakse. Ka siis, kui töötajal on kuludokumendid, ei saa maksta maksuvaba hüvitist üle nimetatud piirmäärade.

Ka mitterahalises vormis antud hüvitis peab mahtuma piirmääradesse. Need piirmäärad kehtivad ka lähetuse korral.

Hüvitise maksmise aluseks peab olema tööandja otsus. Vahel arvatakse, et igal kuul tuleks vormistada uus otsus, kuid samas kui sellise otsuse sisu on sama (v.a kuu nimetus), siis ei anna selline paberimäärimine lisaväärtust.

Uus deklaratsioon

Järgmisest aastast jõustub tulumaksuseaduse muudatus, mille kohaselt peab tööandja deklareerima kõik isikliku sõiduauto töösõitude kasutamise hüvitised.

Rahandusministrilt on oodata uut deklaratsioonivormi, kus tuleb näidata igale töötajatele makstud isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitised koos auto registreerimismärgiga.

Selline deklaratsioon tuleb esitada üks kord aastas 10. aprilliks, esimest korda 2007. aasta kohta.

Töö- ja kodusõidud

See, kuidas töötaja jõuab tööle, on eelkõige töötaja probleem.

Seetõttu ei ole üldjuhul põhjendatud töökoha ja kodu vaheliste sõitude maksuvaba hüvitamine.

Siiski on paar erandit, millal on lubatud selliste sõitude maksuvaba hüvitamine eelnimetatud piirmäärades. Nimelt võib tööandja hüvitada elukoha ja töökoha vahelised sõidud, kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga.

Tegemist peaks olema olukorraga, kus töökoht asub raskesti ligipääsetavas kohas (näiteks metsas) või tööaja alguses või lõpus puudub mõistlik ühistransport (näiteks öötöö).

Lisaks on seadusandja lubanud 1. juulist elukoha ja töökoha vaheliste sõitude eest hüvitise maksmise puudega töötajale juhul, kui puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust, kusjuures siin ei ole nõutud, et tegemist oleks sõiduautoga.

Sõiduauto kasutamise hüvitise maksmise võimalused on paranenud

Olulisemad muudatused isikliku sõiduauto hüvitise maksmise regulatsioonis alates 2000. aastast.
- 01.01.2002 - uus piirmäär 1000 kr kuus (varem 500 kr kuus)
- 01.01.2003 - uued piirmäärad (1000 kr kuus arvestuseta ning arvestusega 4 kr/km, kuid maksimaalselt 2000 kr kuus)
- 01.01.2003 - auto kasutamine kapitalirendilepingu alusel asendatakse kasutamisega liisingulepingu alusel
- 01.01.2004 - lubatud teatud juhtudel töö ja kodu vahel tehtud sõitude hüvitamine
- 01.07.2006 - kaob nõue, et töötaja peab olema auto omanik või liisinguvõtja
- 01.07.2006 - maksuvaba hüvitis puudega töötajale töö ja kodu vahel tehtud sõitude hüvitamiseks
- 01.01.2007 - hüvitise maksmise kohta deklaratsiooni esitamise kohustus

Allikas: Ranno Tingas

Thea Rohtla
Tallinna ja Harjumaa töövaidluskomisjoni esinaine

Karistusdokument tuleb tööandjal koostada igasuguse distsiplinaarkaristuse määramisel, sh rangeima karistuse - süütegude tõttu töölepingu lõpetamise - puhuks.

Karistusdokumendi eesmärk on töötaja teavitamine põhjustest, mis tingisid nii tema karistamise kui ka määratud karistuse valiku.

Seadus sätestab karistusdokumendile esitatud miinimumnõuded, st andmed, millised peavad olema dokumendis kirjas: karistatava töötaja nimi, süüteo toimepanemise aeg, süüteo kirjeldus, karistamisel arvesse võetud muud asjaolud ja määratud karistus ning selle koostaja allkiri ning kuupäev.

Ei piisa, kui dokumenti märkida: "Töökohustuse rikkumise tõttu lõpetan töösuhte töötajaga S ... kuupäeval."

Kahjuks peavad paljud tööandjad karistusdokumendi koostamist liigseks paberimäärimiseks ja väidavad töövaidluskomisjoni istungil, et töötajale tehti karistamise põhjus suuliselt selgeks. Paraku on karistus ebaseaduslik ka siis, kui süütegu on küll tõendatud, kuid rikutud on karistuse määramise korda, karistus on liiga range või määrati karistus, mida seadus ette ei näegi. Töölepingu lõpetamine distsiplinaarkaristusena on ebaseaduslik nii siis, kui puudub alus ehk süütegu, kui ka siis, kui on oluliselt rikutud karistuse määramise protseduurireegleid - sealhulgas pole järgitud karistusdokumendi koostamise nõudeid. Näiteks tunnistas töövaidluskomisjon ebaseaduslikuks töölepingu lõpetamise müüjaga, kes oli tööandja tagant varastanud, kuid kellele karistuse määramist polnud tööandja mingitki moodi vormistanud.

Töötajale tuleb karistusdokument teatavaks teha, st tutvustada. Mingit jõudu pole dokumendil, mida tööandja küll koostab, kuid omale sahtlisse pistab. Karistus loetakse määratuks päevast, kui töötaja annab sellele allkirja tutvumise kohta. Kui karistus määratakse põhjuseta töölt puudumise ehk tööluusi eest, siis sellisele töötajale ei saa muidugi ka dokumenti tutvustada; küll tuleb teda siis oma otsusest teavitada kas või tähitud kirja saatmise teel.

Sageli töötaja ei nõustu käskkirjale allkirja andmast, väites, et see ei vasta tegelikkusele. Paluge siis töötajal dokumendile kirjutadagi, et ta pole sellega nõus - tööandja jaoks on oluline, et töötaja fikseeriks karistusdokumendil sellega tutvumise.

Kui ta aga keeldub igasuguse märke kirjutamisest, tuleb tööandjal kutsuda kaks tunnistajat, kelle juuresolekul karistusdokumenti töötajale tutvustatakse. Siis tõendavad tunnistajate allkirjad käskkirja tutvustamist.

Karistusdokument tuleb koostada igasuguse distsiplinaarkaristuse määramisel

karistusdokumendis nõutavad andmed
- karistatava töötaja nimi
- süüteo toimepanemise aeg
- süüteo kirjeldus
- karistamisel arvesse võetud muud asjaolud
- määratud karistus
- dokumendi koostaja allkiri
- kuupäev

Karistuse määramisel järgi protseduurireegleid

distsiplinaarkaristuse määramise protseduur
- koosta nõuetekohane karistusdokument
- tutvusta seda töötajale
- võta KINDLASTI töötajalt dokumendile allkiri
- juhul kui töötaja keeldub allkirjast, tutvustada talle dokumenti kahe tunnistaja juuresolekul, kes tõendavad töötaja teavitamist oma allkirjadega

Allikas: Thea Rohtla, Äripäev